Dizertace - textová část 1

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180DITS1 Z 10 42 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 219 až 269 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět, v němž se realizuje stěžejní teoretická část dizertačního úkolu orientovaná zpravidla do oblasti uměleckého výzkumu. Systematická badatelská činnost je stvrzena dokončením textové části dizertačního úkolu v rozsahu minimálně 20 normostran.

Tematické okruhy:

Hudebně teoretický výzkum, umělecký výzkum.

Doporučená nebo povinná literatura

Materiály pramenné povahy a odborná literatura související s vlastním dizertačním výzkumem, jejíž seznam je průběžně konzultován se školitelem a každoročně jej odsouhlasuje, respektive doplňuje oborová rada.

Veškeré logistické a technologické zázemí katedry skladby HAMU, zejména: hudební nástroje, výukové a studijní místnosti, dvě multimediální laboratoře, obsáhlý sklad techniky, notografické technologie, doktorandské fakultní zázemí.

Hodnoticí metody a kritéria

Doktorand každoročně prezentuje oborové radě výsledky bádání v daném akademickém roce tak, jak je to v souladu s jeho individuálním studijním plánem. V případě potřeby obhájí doktorand změny od původně předpokládaného plánu tvorby.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů