Komplexní analýza hudebního díla

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180KAHD Z 10 česky akademický rok

Garant předmětu

Jan VIČAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VIČAR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výuka předmětu přispěje k prohloubení teoretické vyspělosti studenta a jeho rozhledu po zahraničních analytických metodách.

Obohatí i spektrum možností jeho vlastních hudebně-interpretačních výkonů, případně i hudebních improvizací či projevů „zvukového umění“.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné prerekvizity či znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je seznámit doktoranda s metodami komplexní analýzy hudebního díla (analýza formální, esteticko-sémantická a interpretační).

Dalším cílem je přispět k prohloubení odborných parametrů analytických částí doktorandovy připravované dizertační práce a precizovat jeho odborný jazyk.

Tematické okruhy:

Předmět je realizován formou kontaktní výuky. Ta má podobu přednášek, řízené diskuse doktorandů pod pedagogovým vedením, detailních analýz vybraných částí skladeb (které jsou předmětem doktorandova zkoumání) a jejich hudební interpretace, syntetizujících charakteristik zvolených kompozic a jejich dobově přesvědčivých interpretací, uvádění příkladů vhodných analytických textů ze zahraniční literatury.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HONS, Miloš. Hudební analýza. Praha: Togga, 2010. ISBN 978-80-87258-28-6.

ZICH, Jaroslav. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1987.

VIČAR, Jan a kolektiv. Třináct hudebních analýz. In Hudba v Olomouci, Olomouc 2014, s. 519–593.

Doporučená literatura:

JANEČEK, Karel. Tektonika. Praha: Supraphon, 1968.

JIRÁNEK, Jaroslav. Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. Praha: SPN, 1991.

KOHOUTEK, Ctirad. Hudební kompozice. Praha: Supraphon, 1989.

TICHÝ, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha: NAMU, 2002. ISBN 80-7331-897-0.

Zahraniční literatura podle doktorandova výběru s ohledem na zaměření jeho dizertační práce.

Práce s informačními zdroji (RILM, WoS, Grove, MGG aj.) za pomoci překladačů DeepL a Google.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení atestace: Aktivní účast ve výuce a podíl na odborných diskusích. Vypracování a přednesení referátu v rozsahu 30–40 minut na dohodnuté téma související s obsahem připravované dizertační práce. Zpracování referátu do podoby analytické studie v rozsahu 10-20 stran textu (poznámky a přílohy navíc). Tato studie má obsahové i formální náležitosti vědeckého textu a je doktorandem nabídnuta k publikování v hudebně teoretickém periodiku Živá hudba (vydavatel AMU Praha) nebo v jiném hudebním odborném časopisu. Je využitelná (po případné úpravě) jako kapitola budoucího dizertačního spisu. Splnění požadavků je ověřeno vyučujícím na závěrečném kolokviu.

Poznámka

Kontaktní výuka, řízený dialog, diskuse, analýza skladeb, analýza textů. Předmět má podobu přednášky kombinované se seminářem. Vyučujícím je samotný garant předmětu prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů