Kritické čtení odborného textu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180KCS ZK 10 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 208 až 258 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prohloubení analytických schopností a kritického pohledu studentů při práci s odborným textem. Rámcový vhled do současného myšlení v oblasti umění a jeho teoretické reflexe.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Jedná se o specializovanou přednášku určenou pro letní semestr prvního roku studia, která navazuje na metodologicky orientovaný kurz Výzkumné a publikační metody. Studenti se naučí vztahovat teoretické poznatky z četby odborných textů k vlastní umělecké tvorbě a vědecké práci. Přednášky vyučujícího budou kombinovány se seminárními diskusemi o probíraných textech.

Tematické okruhy:

V rámci předmětu Kritické čtení odborného textu budou k analýze vybírány především důležité kapitoly ze spisů autorů, jež jsou relevantní pro současné myšlení a teoretickou reflexi umění. Nemusí se jednat pouze o texty věnované hudbě, ale i o texty z oblasti filozofie či společenských věd. Předmět by tak měl studenty vést k uvědomění si mezioborových průniků a vztahů či k prozkoumávání nových myšlenkových paradigmat. Během přednášky bude vždy diskutován jeden autor/text (např. Adorno, Cage, Deleuze/Guattari, Eco, Foucault, Kuhn…), snahou bude představit jeho myšlenkový kontext, přiblížit autorem využívané pojmy a termíny a následně se je pokusit vztáhnout na hudební oblast, popř. ke skladatelské či vědecké práci studentů. Při práci s textem a následné diskusi o něm tak budou studenti podněcováni aktivně promýšlet diskutované myšlenkové paradigma. Výběr textů uvedený v oddílu Studijní literatura a studijní pomůcky je spíše orientační, konkrétní texty budou voleny v návaznosti na témata dizertačních prací a odborné zaměření studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ADORNO, Theodor W. Filozofie nové hudby. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2019. Teoretická řada. ISBN 978-80-7331-512-2.

BARTHES, Roland. Smrt autora. In: BENDOVÁ, Helena a STRNAD, Matěj, ed. Společenské vědy a audiovize. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5.

BAUDRILLARD, Jean. Předchůdnost simulaker. In: BENDOVÁ, Helena a STRNAD, Matěj, ed. Společenské vědy a audiovize. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5.

BENJAMIN, Walter. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: BENJAMIN, Walter. Literárněvědné studie. Výbor z díla I. Praha: OIKOYMENH, 2009. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-278-3.

CAGE, John. Silence. Praha: tranzit.cz, 2010. ISBN 978-80-87259-07-8.

DELEUZE, Gilles a GUATTARI, Félix. Tisíc plošin. Praha: Herrmann & synové, 2010. ISBN 978-80-87054-25-3.

ECO, Umberto. Otevřené dílo. Forma a neurčenost v současných poetikách. Praha: Argo, 2015. ISBN 978-80-257-1158-3.

FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové, 2002. ISBN 978-8023901245.

KUHN, Thomas Samuel. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 80-86005-54-2.

MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-2961-2.

MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím. Extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. Eseje. ISBN 80-207-0296-2.

––––––––––––––––––––

Sborník textů:

BENDOVÁ, Helena a STRNAD, Matěj, ed. Společenské vědy a audiovize. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2014. ISBN 978-80-7331-313-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: dílčí písemná reflexe probíraných textů, aktivní účast v diskusích týkajících se probíraných textů a témat.

Poznámka

Letní semestr 2023 - středa 17:00, uč. č. 1022

I. – 22. 2.

Theodor W. Adorno & Max Horkheimer – Dialektika osvícenství (kulturní průmysl), Theodor W. Adorno – Filozofie nové hudby (Schönberg a pokrok), Theodor W. Adorno – Vers une musique informelle

II. – 8. 3.

Theodor W. Adorno – Vers une musique informelle

III. – 22. 3.

Gilles Deleuze & Félix Guattari (I.) – Tisíc plošin (rhizom), Gilles Deleuze – Diference a opakování

IV. – 5. 4.

Gilles Deleuze & Félix Guattari (II.) – Anti-Oedipus (tělo bez orgánů), Gilles Deleuze – Logika smyslu

V. – 19. 4.

Thomas Kuhn – Struktura vědeckých revolucí (paradigma)

VI. – 3. 5.

Texty skladatelů (John Cage – Silence, Morton Feldman, Christian Wolff – publikace nakladatelství MusikTexte)

VI. – 17. 5.

Roland Barthes – Smrt autora, Jean Baudrillard – Předchůdnost simulaker, Michel Foucault – Subjekt a moc (Sborník textů Společenské vědy a audiovize)

Texty:

https://www.dropbox.com/scl/fo/mn16tfwx21w6zlsgbfeee/h?dl=0&rlkey=68py752ecuj9trga9jn64xsfg

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů