Specializovaná přednáška pro doktorandy

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180SPSK Z 10 28 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Doktorand obhájí získané vědomosti před oborovou radou, a to zejména poukazem na souvislost nabytých znalostí s vlastním předmětem teoretické nebo tvůrčí části dizertační práce. Doktorand obhájí relevantnost absolvované přednášky především z pohledu zevrubné studijní sondy do speciálních aspektů vlastního dizertačního výzkumu.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Jedná se o otevřený přednáškový rámec, jehož cílem je umožnit doktorandovi účast na specializovaném školení týkajícím se specificky širšího kontextu dizertační práce. Specializovanou přednášku může doktorandovi uložit oborová rada, anebo si ji uloží doktorand. Taková přednáška může probíhat na vlastní fakultě, ostatních fakultách, univerzitách, doma či v zahraničí.

Tematické okruhy:

Týkají se předmětu vlastního doktorského výzkumu tak, aby byla samotná tematika bádání viděna optikou širšího oborového či mezioborového diskursu.

Doporučená nebo povinná literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétním potřebám doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvovanou atestaci v závislosti na povaze zvolené konkrétní přednášky / modulu / cvičení ověřuje a stvrzuje oborová rada.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů