Analýza hudebně teoretického textu 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHTE1 Z 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači se seznámí se základními druhy hudebně teoretických spisů (zpráva, referát, recenze, stať, studie, monografie, syntetický spis, slovník, katalog, edice), s technikou práce s odbornou literaturou (citace, bibliografické záznamy, anotace, excerpta, konspekty atd.), se základními informačními zdroji údajů o hudebně teoretické literatuře (lexika, RILM, katalogy a jiné bibliografické soupisy, internet aj.). V praktických cvičeních se posluchači naučí vytvářet anotace, excerpta i konspekty z prostudované literatury. Jsou též seznámeni s metodou budování vlastní (soukromé) databáze odborné literatury.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámení posluchačů se základní metodologií odborné práce s hudebně teoretickým textem jak při jeho analytickém studiu, tak při jeho vytváření. Cílem předmětu je vybavit posluchače praktickými poznatky a zkušenostmi z práce s konkrétními hudebně teoretickými texty po ose časové i předmětné. Druhým cílem je vypěstovat u posluchačů schopnost analytického a kritického pohledu na již existující hudebně teoretické texty všech kategorií a ve světle získaných poznatků a zkušeností i schopnost koncipování vlastních hudebně teoretických textů od semestrálních prací až k bakalářským, magisterským eventuálně doktorským spisům. Posluchači se postupně seznámí s reprezentativním souborem odborné literatury pokrývajícím, pokud možno, všechny základní oblasti a aspekty systematické i historické muzikologie.

Tematické okruhy:

Výchozí tematický okruh: Hudební teorie jako součást systematické muzikologie.

Klasifikace hudebně teoretických textů:

●hudebně teoretický text v užším slova smyslu („čistý“);

●hudebně teoretický text s aspekty historickými, estetickými, pedagogickými, kritickými, etnomuzikologickými, popularizačními, kompozičně a interpretačně praktickými;

●text hudebně historický, estetický, pedagogický, psychologický, sociologický, etnomuzikologický, organologický, umělecko-kritický, popularizační – v užším slova smyslu a tytéž typy textů s aspekty hudebně teoretickými.

Druhý tematický okruh: odborná terminologie česká a cizojazyčná.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BENETKOVÁ, Vlasta. Ke stému výročí neznámého skladatele - Fidelia F. Finka. Hudební rozhledy 45, 1992, č. 1, s. 40–44.

FALTUS, Leoš. Leoš Janáček: Zápisník zmizelého. Hudební rozhledy 60, 2007, č. 4. 48–50.

KRÁLÍK, Jan. Jubilující Caruso třikrát kompaktně. Hudební rozhledy 46, 1993, č. 5, 228–231.

NAVRÁTIL, Miloš. Jaromír Podešva - Čas syntézy. Hudební rozhledy 39, 1986, č. 11, s. 515–519.

SMOLKA, Jaroslav. Libera nos – třetí rekviem Rafaela Kubelíka. Hudební rozhledy 44, 1992, č. 9, 410–414.

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Studien zur musikalischen Terminologie. Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1968.

HÁBA, Alois. O psychologii tvoření, pohybové zákonitosti tónové a základech nového hudebního slohu. Praha: Hudební Matice Umělecké Besedy, 1925.

HUTTER, Josef. Harmonický princip. Praha: Česká akademie věd a umění, 1941.

JANEČEK, Karel. Melodika. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956.

JANEČEK, Karel. Poslání hudební teorie. Hudební rozhledy 10, r. 1957, č. 22, str. 920-921.

KRESÁNEK, Jozef. Úvod do systematiky hudobnej vedy: vysokoškolská učebnica. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980.

KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1589-5.

POLEDŇÁK, Ivan a Jiří FUKAČ. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1257-8.

TERHARDT, Ernst. Methodische Grundlagen der Musiktheorie. Musicologica Austriaca 6, 1986, s. 107–126.

TICHÝ, Vladimír. Hudební teorie jako vědecká disciplína kontra hudební teorie jako nepominutelná součást odborného vybavení praktických hudebníků. Živá hudba 11, pedagog. řada. Praha: HAMU, 1993, s. 10–20.

Základní lexikografická literatura (MGG, Grove, Slovník české hudební kultury, atd.)

Základní odborná periodika domácí i zahraniční.

Hodnoticí metody a kritéria

Od studenta je očekávána aktivní účast v hodinách a zpracování písemné semestrální práce (referát či recenze jednoho rozsáhlejšího hudebně teoretického článku) v rozsahu 2–3 normostrany, zadané vyučujícím. Současně posluchači samostatně vypracují své první samostatné hudebně teoretické texty menšího rozsahu v počtu 1-2 za semestr.

Povinná účast studenta na hodinách min. 70 %.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů