Analýza hudebně teoretického textu 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHTE5 Z 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost analytického a kritického pohledu na již existující hudebně teoretické texty všech kategorií a ve světle získaných poznatků a zkušeností i schopnost koncipování vlastních hudebně teoretických textů od semestrálních prací až k bakalářským, magisterským eventuálně doktorským spisům. Posluchači se postupně seznámí s reprezentativním souborem odborné literatury pokrývajícím, pokud možno, všechny základní oblasti a aspekty systematické i historické muzikologie.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsahově navazuje na předmět Analýza hudebně teoretického textu 4. Cílem předmětu Analýza hudebně teoretického textu je vybavit posluchače praktickými poznatky a zkušenostmi z práce s konkrétními hudebně teoretickými texty po ose časové i předmětné a vybavit je schopností aktivně a efektivně s těmito texty pracovat.

Tematické okruhy:

  1. Studium a analýza hudebně teoretických textů středního rozsahu a předmětné složitosti - především analytické a přehledové studie o hudbě 20. století, studie o folklorismu a neofolklorismu, studie etnomuzikologické a studie hudebně teoretické v užším slova smyslu.
  2. Pokračování ve čtení a komentování základních, „klasických“ spisů z oblasti hudební teorie.
  3. Příprava textu bakalářské diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DOUBRAVOVÁ, Jarmila: Houslový koncert Albana Berga z interpersonálního hlediska. In: Hudební věda IX, 1972, č. 2, s.117-137.

LÉBL, Vladimír. Elektronická hudba. Praha: SHV, 1966.

LÉBL, Vladimír: Houslový koncert Albana Berga. In: Hudební věda IX, 1972, č. 1, s. 3-37.

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Akademie múzických umění, 1998. ISBN 80-85883-31-7.

SPURNÝ, Lubomír. Heinrich Schenker – dávný neznámý. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2000. ISBN 80-244-0055-3.

Doporučená literatura:

ČERNÝ, Miroslav K. Hudba antických kultur. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. ISBN 80-7067-487-3.

DOUBRAVOVÁ, Jarmila: Čas struktury a struktura času. Hudební věda 1976, s. 128-137.

FELLERER, Karl Gustav: Das Problem neue Musik. Krefeld, 1967.

FORTE, Allen, and Steven E. Gilbert. Introduction to Schenkerian Analysis. New York: Norton, 1982. ISBN 0393952304.

FORTE, Allen: The Atonal Music of Anton Webern. New Haven, NJ: Yale University Press, 1998. ISBN 9780300207590.

HERZOG, Eduard: Úplný rejstřík dvanáctitónových všeintervalových řad. In: Nové cesty hudby (sborník), Praha: SHV 1964.

JELINEK, Hans. Uvedení do dodekafonické skladby. Praha: Supraphon, 1967.

JIRÁNEK, Jaroslav. Tajemství hudebního významu. Praha: Academia, 1979.

KADUCH, Miroslav. Ortografie hudby 20. století. Ostrava: Městské kulturní středisko, 1990.

KADUCH, Miroslav: Soudobá hudební tvorba s využitím počítačů. Ostrava: Městské kulturní středisko, 1989.

KURTH, Ernst. Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners „Tristan“. Berlin: Max Hesse, 1923.

LÉBL, Vladimír: Nástin typologie zvukového materiálu. Hudební věda VII. 1969, č.3, s. 260-280.

LÉBL, Vladimír: Příspěvek k morfologii zvukové struktury. Hudební věda VIII, 1971, č. 1., s. 3–18.

LÉBL, Vladimír: Tvorba Jana Klusáka z let 1959-1962. Hudební věda 1986, č.2, s.112-143.

LINKA, Arne: Konsonance a disonance dnes. Hudební rozhledy 38, 1985, č. 4, s. 182–186.

PUDLÁK, Miroslav: Intuitivní hudba Giacinta Scelsiho. Hudební věda XXIX, 1992, č.3. s. 223-239.

PUDLÁK, Miroslav. Zbyněk Vostřák: idea a tvar v hudbě. Praha: H & H, 1998. ISBN 80-86022-24-2.

SEIFERT, Uwe. Systematische Musiktheorie Und Kognitionswissenschaft: Zur Grundlegung Der Kognitiven Musikwissenschaft. Bonn: GmbH, 1993.

SCHENKER, Heinrich, and Ludwig van van Beethoven. Beethovens Neunte Sinfonie. Wien, Leipzig: Universal-Ed., 1912.

SCHOENBERG, Arnold. Style and Idea: Selected Writings of Arnold Schoenberg. Berkeley: University of California Press, 2010. ISBN 0520266072.

SEDLÁČEK, Karel a Antonín Sychra. Hudba a slovo z experimentálního hlediska. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1962.

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: Akademie múzických umění, 2003. ISBN 80-7331-901-2.

ŠPELDA, Antonín. Úvod do akustiky pro hudebníky. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.

VOLEK, Jaroslav: K problematice základů hudební tektoniky. In: Hudební věda XXIV, 1987, č.3, s. 195-206.

Hodnoticí metody a kritéria

Od studenta je očekávána aktivní účast v hodinách a zpracování písemné semestrální práce v rozsahu 3–4 normostrany, zadané vyučujícím. Má souhrnnou kriticko-hodnotící povahu se zesíleným podílem vlastního osobitého přístupu k látce. Povinná účast studenta na hodinách min. 70 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů