Analýza hudebně teoretického textu 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHTT7 Z 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je vybaven praktickými poznatky a zkušenostmi z práce s konkrétními hudebně teoretickými texty, je též schopen aktivně a efektivně s těmito texty pracovat. Cílem je též vypěstovat u posluchačů schopnost analytického a kritického pohledu na již existující hudebně teoretické texty všech kategorií a ve světle získaných poznatků a zkušeností i schopnost koncipování vlastních hudebně teoretických textů od semestrálních prací až k bakalářským, magisterským eventuálně doktorským spisům.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 6. Další požadavky nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Posluchači studují a pod odborným vedením analyzují hudebně teoretické texty většího rozsahu a předmětné složitosti. Studium se soustřeďuje především na analytické a přehledové a sumarizační a syntetizující studie a spisy většího formátu zaměřené na rozsáhlejší a obecnější problematiku hudební teorie v širokém slova smyslu.

Tematické okruhy:

  1. Studium a analýza hudebně-teoretických textů většího rozsahu.
  2. Studium textů hudebně kritických, publicistických a popularizačních: jejich forma, styl (jazyk) a zacílení.
  3. Recenze jako reprezentativní žánr v této oblasti.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémantické gesto (soubor studií a statí). Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0180-X.

JANÁČEK, Leoš. Hudebně teoretické dílo I. Praha: Supraphon, 1968.

JANÁČEK, Leoš. Hudebně teoretické dílo II. Praha: Supraphon, 1974.

JIRÁNEK, Jaroslav. Asafjevova teorie intonace, její geneze a význam. Praha: Academia, 1967.

JIRÁNEK, Jaroslav. Muzikologické etudy. Praha: Panton, 1981.

KARBUSICKÝ, Vladimír. Tvar a význam v hudbě. Hudební věda XXX, 1993, č. 4, s. 299-329.

KARBUSICKÝ, Vladimír. Smysl a význam v hudbě. Hudební věda XXXI, 1994, č. 1, s. 25-84.

KRESÁNEK, Jozef. Hudba a človek. Hudobné myslenie. Sociálna funkcia hudby. Hudobná psychológia. Bratislava: Hudobné centrum, 2000. ISBN 9788088884187.

PARSCH, Arnošt, PIŇOS, Alois, ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Transference hudebních elementů v kompozicích současných skladatelů. Brno: JAMU, 2003. ISBN 80-85429-92-6.

VOLEK, Jaroslav. Struktura a osobnosti hudby. Praha: Panton, 1988.

ZOUHAR, Vít. Postmoderní hudba. Německá diskuse na sklonku 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0973-9.

Doporučená literatura:

DAHLHAUS, Carl. Analyse und Verurteil. Mainz: Schott, 1970.

DAHLHAUS, Carl. Die Idee der absoluten Musik. Kassel: Bärenreiter, 1978.

EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Musikalisches Denken: Aufsätze zur Theorie und Ästhetik der Musik. Wilhelmshaven: Heinrichshofen's Verlag, 1977. Taschenbücher zur Musikwissenschaft (F. Noetzel), 46. ISBN 3-7959-0223-1.

FISCHER, Kurt von. Das Zeitproblem in der Musik. In Das Zeitproblem im 20. Jahrhundert. Ed. R. W. Meyer. Bern: Francke, 1964, s. 296.

GEORGIADES, Thrasybulos. Sakral und Profan in der Musik. München: M. Hueber, 1960.

GEORGIADES, Thrasybulos. Musik und Schrift. München: M. Hueber, 1962, 1964.

HINDEMITH, Paul. Unterweisung im Tonsatz I., theoretischer Teil. Mainz: B. Schotts Söhne, 1937, 1940 (rozšířené vydání).

JIRÁNEK, Jaroslav. Problém systémového uchopení hudby jako jevu sociálně historicky rozrůzněného. Živá hudba VIII, 1983, č. 8, s. 225.

JIRÁNEK, Jaroslav. Janáčkovo dílo jako stylový mikrokosmos české hudby XX. století. Hudební věda VI, 1969, č. 2, s. 150-171.

JIRÁNEK, Jaroslav. Perspektivy dalšího rozvoje Asafjevova učení o intonaci. Hudební věda II, 1965, č. 3, s. 341-371.

JŮZL, Miloš. Hudební systém jako specifický nositel uměleckých informací. In Sborník JAMU VII. Brno – Praha: SPN, 1980, s. 73-87.

SEIFERT, Uwe. Systematische Musiktheorie und Kognitionswissenschaft. Bonn: Verlag für systematische Musikwissenschaft, 1993. ISBN 3922626696.

Hodnoticí metody a kritéria

Od studenta je očekávána aktivní účast v hodinách a zpracování písemné semestrální práce v rozsahu 3–4 normostrany, zadané vyučujícím.

Povinná účast studenta na hodinách min. 70%

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů