Analýza hudebně teoretického textu 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHTT8 ZK 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je vybaven praktickými poznatky a zkušenostmi z práce s konkrétními hudebně teoretickými texty, je též schopen aktivně a efektivně s těmito texty pracovat. Cílem je též vypěstovat u posluchačů schopnost analytického a kritického pohledu na již existující hudebně teoretické texty všech kategorií a ve světle získaných poznatků a zkušeností i schopnost koncipování vlastních hudebně teoretických textů od semestrálních prací až k bakalářským, magisterským eventuálně doktorským spisům.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Posluchači pokračují ve studiu a analýze hudebně teoretických textů většího rozsahu. Studium se soustřeďuje především na analytické a přehledové a sumarizační a syntetizující studie a spisy většího formátu zaměřené na rozsáhlejší a obecnější problematiku hudební teorie v širokém slova smyslu.

Tematické okruhy:

Studium a analýza hudebně-teoretických textů většího rozsahu.

Hudební lexikografie. Specifická struktura encyklopedického hesla a cvičné vypracování několika modelových hesel různých rozsahových i předmětných kategorií.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČERNÝ, Miroslav K. Předpoklady interpretace sémantických aspektů hudebních forem, jmenovitě formy sonátové. Estetika XIII, 1976, č. 4, s. 254-271.

DYKAST, Roman. Hudba věku melancholie. Praha: Togga, 2005. ISBN 80-902912-5-2.

FUKAČ Jiří, POLEDŇÁK Ivan, VOLEK Jaroslav. Základy hudební sémiotiky I-III. Brno: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80-210-0566-1.

JANÁČEK, Leoš. Úplná nauka o harmonii. Brno: A. Píša, 1912.

JANEČEK, Karel. Smetanova komorní hudba. Kompoziční výklad. Praha: Supraphon, 1978.

JIRÁNEK, Jaroslav. Socialistický realismus jako vůdčí ideově estetický princip naší současné hudební tvorby. Praha: Divadelní ústav, 1980.

JŮZL, Miloš. K otázce lidovosti a srozumitelnosti hudby. Hudební věda 13, 1976, č. 1, s. 75–80.

VOJTĚCH, Ivan. Rozpravy. Sborník studií a statí. Praha: Dauphin, 1998. ISBN 80-86019-71-3.

VYSLOUŽIL, Jiří. Muzikologické rozpravy. Sborník studií statí. Praha: Panton, 1986.

Doporučená literatura:

CARACI Vela, Maria. Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie. Přel. Jakubcová, Alena – Romagnoli, Angela – Kroupa, Jiří. Praha: KLP, 2001. 80-85917-57-2.

Kol. autorů. Dějiny české hudební kultury, 1890-1945, díl I. 1890-1918. Praha: Academia, 1972.

Kol. autorů. Dějiny české hudební kultury, 1890-1945, díl II. 1918-1945. Praha: Academia, 1981.

EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Hudba a krásno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-479-3.

JANEČEK, Karel. Smetanova komorní hudba. Kompoziční výklad. Praha: Supraphon, 1978.

JIRÁNEK, Jaroslav. Smetanova operní tvorba. Sv. I. Praha: Supraphon, 1984.

JIRÁNEK, Jaroslav. Smetanova operní tvorba. Sv. II. Praha: Supraphon, 1989.

JIRÁNEK, Jaroslav. Socialistický realismus jako vůdčí ideově estetický princip naší současné hudební

tvorby. Praha: Divadelní ústav, 1980.

MOTTE-HABER, Helga de la. Handbuch der Musikpsychologie. Laaber: Laaber Verlag, 1995.

MÜLLER-BLATTAU, Joseph. Das Verhältnis von Wort und Ton in der Geschichte der Musik: Grundzüge und Probleme. Stuttgart: Metzler, 1952.

SUPPAN, Wolfgang. Musica Humana. Eine Anthropologische und kulturethnologische Dimension der Musikwissenschaft. Wien: Hermann Böhlaus Nachf., 1986.

UJFALUSSY, József. Hudební obraz skutečnosti. Nástin logiky hudebního významu. Praha: Supraphon, 1967.

VOJTĚCH, Ivan. Komentáře. Praha: Panton, 1988.

Hodnoticí metody a kritéria

Od studenta je očekávána aktivní účast v hodinách a zpracování písemné semestrální práce v rozsahu 3–4 normostrany, zadané vyučujícím (40 % výsledné známky). Vypracování samostatných recenzí na koncert, nahrávku, odbornou publikaci (60 % výsledné známky). Povinná účast studenta na hodinách min. 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů