Analýza hudebně teoretického textu 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHTT8 ZK 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK, Miroslav PUDLÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je vybaven praktickými poznatky a zkušenostmi z práce s konkrétními hudebně teoretickými texty, je též schopen aktivně a efektivně s těmito texty pracovat. Cílem je též vypěstovat u posluchačů schopnost analytického a kritického pohledu na již existující hudebně teoretické texty všech kategorií a ve světle získaných poznatků a zkušeností i schopnost koncipování vlastních hudebně teoretických textů od semestrálních prací až k bakalářským, magisterským eventuálně doktorským spisům.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Posluchači pokračují ve studiu a analýze hudebně teoretických textů většího rozsahu. Studium se soustřeďuje především na analytické a přehledové a sumarizační a syntetizující studie a spisy většího formátu zaměřené na rozsáhlejší a obecnější problematiku hudební teorie v širokém slova smyslu.

Tematické okruhy:

Studium a analýza hudebně-teoretických textů většího rozsahu.

Hudební lexikografie. Specifická struktura encyklopedického hesla a cvičné vypracování několika modelových hesel různých rozsahových i předmětných kategorií.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČERNÝ, Miroslav K. Předpoklady interpretace sémantických aspektů hudebních forem, jmenovitě formy sonátové. Estetika XIII, 1976, č. 4, s. 254-271.

DYKAST, Roman. Hudba věku melancholie. Praha: Togga, 2005. ISBN 80-902912-5-2.

FUKAČ Jiří, POLEDŇÁK Ivan, VOLEK Jaroslav. Základy hudební sémiotiky I-III. Brno: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80-210-0566-1.

JANÁČEK, Leoš. Úplná nauka o harmonii. Brno: A. Píša, 1912.

JANEČEK, Karel. Smetanova komorní hudba. Kompoziční výklad. Praha: Supraphon, 1978.

JIRÁNEK, Jaroslav. Socialistický realismus jako vůdčí ideově estetický princip naší současné hudební tvorby. Praha: Divadelní ústav, 1980.

JŮZL, Miloš. K otázce lidovosti a srozumitelnosti hudby. Hudební věda 13, 1976, č. 1, s. 75–80.

VOJTĚCH, Ivan. Rozpravy. Sborník studií a statí. Praha: Dauphin, 1998. ISBN 80-86019-71-3.

VYSLOUŽIL, Jiří. Muzikologické rozpravy. Sborník studií statí. Praha: Panton, 1986.

Doporučená literatura:

CARACI Vela, Maria. Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie. Přel. Jakubcová, Alena – Romagnoli, Angela – Kroupa, Jiří. Praha: KLP, 2001. 80-85917-57-2.

Kol. autorů. Dějiny české hudební kultury, 1890-1945, díl I. 1890-1918. Praha: Academia, 1972.

Kol. autorů. Dějiny české hudební kultury, 1890-1945, díl II. 1918-1945. Praha: Academia, 1981.

EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Hudba a krásno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-479-3.

JANEČEK, Karel. Smetanova komorní hudba. Kompoziční výklad. Praha: Supraphon, 1978.

JIRÁNEK, Jaroslav. Smetanova operní tvorba. Sv. I. Praha: Supraphon, 1984.

JIRÁNEK, Jaroslav. Smetanova operní tvorba. Sv. II. Praha: Supraphon, 1989.

JIRÁNEK, Jaroslav. Socialistický realismus jako vůdčí ideově estetický princip naší současné hudební

tvorby. Praha: Divadelní ústav, 1980.

MOTTE-HABER, Helga de la. Handbuch der Musikpsychologie. Laaber: Laaber Verlag, 1995.

MÜLLER-BLATTAU, Joseph. Das Verhältnis von Wort und Ton in der Geschichte der Musik: Grundzüge und Probleme. Stuttgart: Metzler, 1952.

SUPPAN, Wolfgang. Musica Humana. Eine Anthropologische und kulturethnologische Dimension der Musikwissenschaft. Wien: Hermann Böhlaus Nachf., 1986.

UJFALUSSY, József. Hudební obraz skutečnosti. Nástin logiky hudebního významu. Praha: Supraphon, 1967.

VOJTĚCH, Ivan. Komentáře. Praha: Panton, 1988.

Hodnoticí metody a kritéria

Od studenta je očekávána aktivní účast v hodinách a zpracování písemné semestrální práce v rozsahu 3–4 normostrany, zadané vyučujícím (40 % výsledné známky). Vypracování samostatných recenzí na koncert, nahrávku, odbornou publikaci (60 % výsledné známky). Povinná účast studenta na hodinách min. 70 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů