Aktuální otázky z hudební estetiky 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AOHE2 zkouška 5 česky letní

Garant předmětu

Jan VIČAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VIČAR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se po absolvování předmětu orientují v oblasti současné estetiky a sémiotiky hudby a jsou schopni z estetického hlediska pojímat rovněž hudebně teoretické a hudebně historické souvislosti tématu své diplomové práce. Seznámí se také s některými praktickými zkušenostmi a poetikami předních muzikologů, hudebních režisérů a hudebníků.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Získání aktuálních poznatků z hudební estetiky, hudební sémiotiky a teorie interpretace včetně práce v nahrávacím studiu (přednáška). Součástí předmětu (semináře) jsou i samostatné referáty studentů zaměřené na zvolené téma diplomové práce a navazující skupinové diskuse.

Tematické okruhy:

• Vybrané kapitoly z obecné teorie umění

• Příklady hudebně estetických názorů a hudebních poetik v Evropě od antiky po současnost

• Novátorství a tradice v hudbě. Otázky postmodernismu v hudbě

• Hudba umělecká a hudba populární

• Problematika umělecké hodnoty v hudbě (konkrétní příklady skladeb).

• Umění, hudba a kýč

• Hudba a slovo. O české deklamaci hudební

• Stratifikace hudby a společnost. Hudební zájmy a preference dětí a mládeže

• Formální, sémantická a axiologická analýza hudebního díla

• Komplexní analýza skladeb různých hudebních druhů, forem a žánrů jako východisko poznání a stanovení potencionální umělecké hodnoty hudebního díla

• Analýza interpretačních výkonů – hodnotící srovnání nahrávek téhož hudebního úryvku v provedení různými interprety

• Hudba jako živé koncertní umění

• Estetika, teorie umění a zvuková nahrávka (skladatel-interpret-hudební režisér-posluchač)

• Hudba a audiovizuální nahrávka

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

POLEDŇÁK, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1215-1.

SCRUTON, Roger. Hudobná estetika. Bratislava: Hudobné centrum, 2009. ISBN 978-80-89427-11-6.

Doporučená literatura:

ADORNO, Theodor Wiesengrund. Philosophie der Neuen Musik. Tübingen: P. Siebeck, 1949.

EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Hudba a krásno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-479-3.

FUBINI, Enrico. Geschichte der Musikästhetik. Stuttgart-Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1997. ISBN 3-476-00988-2.

FUKAČ, Jiří, Jiránek, Jaroslav, Poledňák, Ivan, Volek, Jaroslav et alii. Základy hudební sémiotiky I, II, III. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, 1992. ISBN 80-210-0566-1.

GODÁR, Vladimír. Kacírske quodlibety. Bratislava: Music Forum, 1998. ISBN 8088737125, 9788088737124

HARNONCOURT, Nicolas. Hudobný dialóg. Myšlienky k Monteverdimu, Bachovi a Mozartovi. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 80-88884-42-X.

LIPPMAN, Edward. A History of Western Musical Aesthetics. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1992. ISBN 0803228635.

LISSA, Zofia. Nové studie z hudební estetiky. Praha: Editio Supraphon, 1982.

MIHULE, Jaroslav. Otázky hudební estetiky. Praha: Univerzita Karlova, 2016. ISBN 978-80-7290-878-3.

ROSS, Alex. Zbývá jen hluk. Naslouchání 20. století. Praha: Argo, 2011. ISBN 978-80-257-0558-2.

VIČAR, Jan – DYKAST, Roman. Hudební estetika. Praha: Akademie múzických umění, 1998. ISBN 80-85883-30-9.

VOLEK, Jaroslav. Struktura a osobnosti hudby. Praha: Panton, 1988.

ZICH, Jaroslav. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1987.

Specifická literatura podle zaměření diplomanta.

Hodnoticí metody a kritéria

Úspěšné vykonání ústní zkoušky (případně testu), při které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu. Podmínkou přístupu ke zkoušce je účast studenta na seminářích v minimálním rozsahu 75 % a úspěšné přednesení referátu.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VIČAR J.
13:40–14:25
(přednášková par. 1)
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VIČAR J.
14:25–15:10
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:25–15:10 Jan VIČAR Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1
St 13:40–14:25 Jan VIČAR Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů