Diplomový seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186DS1 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Miloš HONS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miloš HONS

Obsah

Cíl výuky:

Cílem semináře je prohloubení vědomostí o problematice psaní odborných textů, seznámení s principy práce s prameny a literaturou a tvorby rešerší, seznámení s různými typy prací (analytických, historických, didaktických atp.).

Tematické okruhy:

Hlavní zásady publikační etiky

Charakteristika hlavních žánrů odborných statí (školní, vědecké, novinářské a kritické)

Volba tématu, název a zaměření diplomové práce (analytické, historické, didaktické atp.)

Vyhledávání informačních pramenů (zdrojů) – práce s literaturou a internetovými databázemi

Výsledky učení

Student je schopen kritického zhodnocení literatury a posouzení textu po stránce odborné i technické, je schopen stanovit cíl práce a vhodné výzkumné metody.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity:

  1. Ovládnutí základů metodologie práce v oblasti muzikologie
  2. Znalosti systematiky hudební teorie
  3. Hudebně analytické dovednosti
  4. Schopnost samostatného hudebně teoretického tvořivého myšlení

Literatura

Povinná literatura:

KUBÁTOVÁ, Helena. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2314-2.

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

KAPOUNOVÁ, J., KAPOUN, P. Bakalářská a diplomová práce. Praha: Grada, 2017, 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8.

KATUŠČÁK, D., DROBÍKOVÁ, B., PAPÍK, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008, 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

KRČÁL, M., TEPLÍKOVÁ, Z. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s. ISBN 978-80-260-6074-1.

ŠIMEK, Dušan, KUBÁTOVÁ, Helena. Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého 2002. ISBN 80-244-0435-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje minimálně 70% účast na semináři a splnění zápočtového testu, ve kterém student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů