Ediční problematika skladeb s textem

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186EPS zápočet 3 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Obsah

Cíl výuky: Předmět strukturuje oblast problematiky edičního zpracování skladeb s textem.

Seznamuje s hlavními zásadami umístění textu do hudebního zápisu v jednotlivých hudebních žánrech s důrazem na specifickou disciplínu zápisu mluveného slova, které není hudebně strukturováno.

Tematické okruhy:

●úvod do problematiky: metodika, platné ediční zásady, současná norma pro dělení slov

●specifika skladeb s textem, ukázky různých typů textů (báseň, próza, dramatický text)

●srovnání existujících podob edičního zpracování určitého textu (různé literární edice)

●srovnání různých variant hudebního zápisu téhož díla s textem (různé hudební edice)

●porovnání původního textu s textem zhudebněným (formální i obsahové hledisko)

●vytipování problémů při editaci a možnosti řešení na základě analýzy vztahu slova a hudby

●ukázky edičního zpracování vybraných děl se zpívaným textem (vokální žánry)

●možnosti grafického umístění textu vokálních skladeb v klavírním výtahu a v partituře

●ukázky edičního zpracování vybraných děl s mluveným textem (melodramatické žánry)

●možnosti grafického umístění textu melodramů v klavírním výtahu a v partituře

●problematika edice operního a melodramatického libreta

Výsledky učení

Student se orientuje v problematice různých typů textů a různých způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat. (Vzhledem ke kapacitě hodin výuky se počítá s tím, že praktická cvičení proběhnou až v rámci navazujících předmětů.) Má povědomí o metodice práce s textem, zná problematiku různých způsobů zhudebnění zpívaného i mluveného slova a dokáže si vytvořit ideální představu o jeho zápisu v notách.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

PRAVDOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Ivana. Akademická příručka českého jazyka, 2. rozšířené vydání. Praha: Academia, 2019. ISBN: 978-80-200-2947-8.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra. Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického. Kritická edice libreta cyklu scénických melodramů. Praha: Národní muzeum, 2016. ISBN: 978-80-7036-492-5.

ŠUSTÍKOVÁ, Věra a kol. Zdeněk Fibich: Štědrý den / Vodník. Melodramy na texty K. J. Erbena. Recitace a klavír. Praha: Amos Editio, 2003. ISMN M-66057-033-3. (předmluva a ediční poznámky).

VELICKÁ, Eva – BERGMANOVÁ, Sandra – BERNÁ, Lucie. Rukověť hudebního editora. Praha: Institut Bohuslava Martinů v hudebním nakladatelství Editio Bärenreiter, 2008. ISBN není k dispozici.

Doporučená literatura:

CARACI VELA, Maria (ed.) Kritika hudebního textu. Metody a problémy hudební filologie. Praha: Koniasch Latin Press, 2001. ISBN 80-85917-57-2.

GABRIELOVÁ, Jarmila. Ediční zásady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka. Hudební věda XL, 2003, č. 2 – 3, s. 247 – 263.

Slovník české hudební kultury. (Eds. VYSLOUŽIL, Jiří, FUKAČ, Jiří). Praha: Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-70584-62-9. (hesla: edice, notografie, nototisk, hudebnina ad.)

ŠOLC, Milan – BURGHAUSER, Jarmil. Leoš Janáček. Souborné kritické vydání. Ediční zásady a směrnice. Praha: Editio Supraphon, 1979.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

Povinná účast studenta na přednáškách min. 90 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů