Hudební teorie - systematika 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSN9 ZK 8 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 182 až 222 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student kreativně využívá nejrůznějších mezioborových vztahů hudebně teoretických disciplín k vytváření nových pohledů na výzkum, jeho aplikaci i historické kontexty. Uvedené nové pohledy pak obhajuje pomocí vědeckých argumentů.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Student se naučí kreativně využívat nejrůznějších mezioborových vztahů hudebně teoretických disciplín k vytváření nových pohledů na výzkum, jeho aplikaci i historické kontexty. Uvedené nové pohledy dokáže pak pomocí vědeckých argumentů obhajovat.

Tematické okruhy:

1)Komplexní analýza hudebního projevu – historie, současnost, budoucnost

2)Problematika počítačového uchopení komplexní analýzy.

3)Provázání teorie zichovské koncepce teorie interpretace s hudebně teoretickými disciplínami, formulace vztahu hudební teorie versus hudební estetika

4)Kinetika jako organizující faktor nejen samostatných zvukových impulsů, ale i větších strukturálních celků

5)Postschenkerovské verze hudební analýzy. Analýza pomocí počítačových metod.

6)Society for Music Analysis – profil mezinárodní organizace

7)Nové úkoly hudební teorie v hudební vědě, intepretaci a vzdělávání

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

HONS, Miloš. Hudební analýza. Praha: Togga, 2010. ISBN 978-80-87258-28-6.

SPURNÝ, Lubomír. Heinrich Schenker (1868-1935): kapitoly z hudební teorie a analýzy. Praha: KLP, 2012. ISBN 978-80-86791-12-8.

TICHÝ, Vladimír – HAVLÍK, Jaromír – KREJČA, Tomáš – ZVĚŘINA, Petr. (A)tonalita. V Praze: NAMU, 2015. ISBN 978-80-7331-374-6.

TICHÝ, Vladimír – KREJČA, Tomáš – ZVĚŘINA, Petr. Scelovací prostředky. Praha: NAMU, 2017. ISBN 978-80-7331-442-2.

Aktuální verze webových stránek Society for Music Analysis (http://www.sma.ac.uk)

Doporučená literatura

BEZDĚK, Jiří a FEIFERLÍKOVÁ, Romana. Zichova teorie interpretace v nových interdisciplinárních vazbách. Hudební výchova XX, 2012, č. 4, s. 58–60. ISSN 1210-3683.

BUZZI, Mario. Tónové systémy. Brno: JAMU, 2014. ISBN 978-80-7460-058-6.

MEREDITH, David, ed. Computational Music Analysis [online]. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2016 [cit. 2019-08-23]. ISBN 978-3-319-25931-4. Dostupné z: https://www.springer.com/gp/book/9783319259291

PANKHURST, Tom. SchenkerGUIDE: a brief handbook and website for Schenkerian analysis. London, New York: Routledge, c2008. ISBN 0-415-97398-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu:

70% výsledné známky – jedno téma z vypsaných okruhů.

30% výsledné známky – další doplňkové otázky z látky probrané během semestru.

Povinná účast studenta min. 90 %

Poznámka

Přednáška se tematicky komplementárně doplňuje se Seminářem hudební teorie.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů