Hudební teorie - specializovaná problematika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSP2 ZK 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent zná a dokáže vysvětlit základní pojmy z oblasti stavby skladeb, rozumí pojmu tektonika a tektonické funkce a dokáže použít tyto nástroje v analýze děl a hudebně teoretickém myšlení. Zná základní literaturu a orientuje se v ní. Má kompetenci samostatně uplatnit tyto znalosti a dovednosti ve vlastní badatelské práci a získávat další odborné znalosti.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Tento předmět navazuje na předmět Hudební teorie – systematika a rozšiřuje základní výuku o řešení speciálních problémů z různých oborů hudební teorie. Student se věnuje vybranému problému, který probírá do hloubky s důrazem na metodologii vědecké práce. Předmětem bádání může být rozšíření/rozvinutí tématu z předchozího semestru, nebo nové téma. Student projeví samostatnost v badatelské práci pod vedením pedagoga. Součástí je četba odborných textů, analýza vybraných hudebních děl a vlastní reflexe zvoleného problému formou písemné práce. Předmět je kombinací přednášky a semináře, ve kterém student prezentuje dílčí výsledky samostatné práce.

Tematické okruhy:

Konsonance a disonance

Harmonické pole

Hudební forma

Tektonické funkce

Kontrasty a scelovací prostředky

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

JANEČEK, Karel. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha: Supraphon, 1968.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. 1. Praha: Československé akademie věd, 1965.

RISINGER, Karel. Nauka o harmonii XX. století. Praha: Editio Supraphon, 1978.

RISINGER, Karel. Nauka o hudební tektonice 20. století: 1. díl. 1. Praha: NAMU, 1998. ISBN 80-85883-34-1.

TICHÝ, Vladimír. Harmonické pole. Živá hudba 2002. Praha: Hudební fakulta Akademie múzických umění v nakladatelství Togga, 2003, s. 51-58.

Doporučená literatura:

HRADECKÝ, Emil. Úvod do studia tonální harmonie. 2., dopln. vyd. Praha: Supraphon, 1972.

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU, 1955.

KRESÁNEK, Jozef. Tektonika. 1. Bratislava: ASCO Art & Science, 1994. ISBN 80-901416-7-6.

RISINGER, Karel. Nauka o hudební tektonice. 2. díl. Praha: Akademie múzických umění, hudební fakulta, 1998. ISBN 80-85883-34-1.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2.oprav. a rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2011. Hudební pedagogika. ISBN 978-80-7331-199-5.

Konsonance a disonance z hlediska hudby 2O. století.: Sborník referátů z HT semináře SČSKU dne 17. 12. 1985 v Praze. 1. Praha, 1985.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu (50 % výsledné známky) a odevzdání písemné práce v rozsahu 5 NS na vybrané téma (50 % výsledné známky).

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů