Hudební teorie - specializovaná problematika 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSP3 zápočet 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Tento předmět navazuje na souběžný předmět Hudební teorie – systematika 3 a rozšiřuje základní výuku o řešení speciálních problémů. Student si vybere téma, které souvisí s tematickými okruhy probíranými v systematice a věnuje se mu do hloubky. Důraz je kladen na metodologii vědecké práce. Student pracuje pod vedením pedagoga, ale měl by projevit schopnost samostatné badatelské práce. Součástí je četba odborných textů, analýza vybraných hudebních děl a vlastní reflexe zvoleného problému formou písemné práce. Předmět je kombinací přednášky a semináře, ve kterém student prezentuje dílčí výsledky samostatné práce.

Tematické okruhy:

Polyfonie vokální, instrumentální a moderní

Kontrapunktické formy

Kontrapunktické techniky v hudbě 20. století

Vývoj hudebních forem

Teorie hudební analýzy

Výsledky učení

Absolvent zná a dokáže vysvětlit základní pojmy z teorie kontrapunktu, polyfonie, polyfonických forem. Získává základní povědomí o historii vícehlasé hudby z pohledu skladebných technik. Orientuje se v terminologii a problematice hudebních forem. Má znalosti o metodách a cílech hudební analýzy a dovede je uplatnit v badatelské praxi. Má kompetenci samostatně rozšiřovat získané základní poznatky a získávat další odborné znalosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HONS, Miloš. Hudební analýza. Vyd. 1. Praha: Togga, 2010. 309 s. Musica viva. ISBN 978-80-87258-28-6.a Akademií múzických umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1985. 323 s.

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU, 1955.

JANEČEK, Karel. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha: Supraphon, 1968.

SALZER, Felix. Structural hearing: tonal coherence in music. Volume 1., 2. New York: Dover publications, 1962. ISBN 0486222756., ISBN 0486222764

Doporučená literatura:

SCHENKER, Heinrich. Neue musikalische Theorien und Phantasien: III. Der freie Satz, Anhang: Figurentafeln. Wien: Universal Edition, 1956.

SPURNÝ, Lubomír. Heinrich Schenker - dávný neznámý. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 186 s. ISBN 80-244-0055-3.

TOVEY, Donald Francis a FOSS, Hubert J., ed. Essays in musical analysis. Suppl.Vol., Chamber music. London: Oxford University Press, 1972. viii, 217

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu a odevzdání písemné práce na vybrané téma.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů