Hudební teorie - specializovaná problematika 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSP6 zkouška 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět rozvíjí témata probíraná v předmětu Hudební teorie - systematika 6. Student se v tomto kontextu seznamuje s texty Jamese Tenneyho a Györgye Ligetiho. V analýzách ukázek komplexních hudebních struktur testuje teoretické koncepty v praxi. Na jedno dílčí téma vypracuje vlastní srovnávací studii, kde prokáže práci i s dalšími zdroji. Důraz je kladen na vlastní badatelskou práci studenta pod vedením pedagoga.

Tematické okruhy:

Tvarová psychologie v textech Jamese Tenneyho

Reakce na textury serialistů - Ligeti, mikropolyfonie

Textury v sónické, minimalistické a spektralistické hudbě

Výsledky učení

Student nahlíží širší souvislosti konkrétních kompozičních postupů. Rozšiřuje díky tomu vlastní badatelský záběr při samostatném zpracovávání vybraného tématu. Je kompetentní samostatně volit předmět a metodu svého bádání. Dokáže pracovat s vědeckou literaturou příbuzných oborů a orientovat se v ní.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

LIGETI, György. Metamorphosis of Musical Form. In LIGETI, G.- CARDEW, C. Form-space. Bryn Mawr, Pa: T. Presser Co, 1965.

TENNEY, James - POLANSKY, Larry. Temporal Gestalt Perception in Music. Journal of Music Theory, sv. 24, č. 2, 1980, s. 205-241.

Notové a zvukové materiály ke studovaným skladbám.

Doporučená literatura:

GRIMSHAW, Mark. Sonic virtuality : sound as emergent perception. New York: Oxford university press, c2015. 232 stran. ISBN 978-0-19-939283-4.

TENNEY, James - POLANSKY, Larry. Meta+Hodos: a phenomenology of 20th-century musical materials and an approach to the study of form ; and, META Meta+Hodos. Frog Peak Music, 1992.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu (50 % výsledné známky), a odevzdání písemné práce v rozsahu 5 NS na vybrané téma (50 % výsledné známky).

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů