Hudební teorie - specializovaná problematika 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSP7 Z 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent zná a dokáže vysvětlit pojmy z oblasti strukturování tónového materiálu a hudebních forem. Zná relevantní literaturu a orientuje se v ní. Dovede uplatnit získané znalosti při analýze a teoretické interpretaci konkrétních děl. Má kompetenci samostatně uplatnit tyto znalosti a dovednosti ve vlastní badatelské práci a získávat další odborné znalosti.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: absolvování předmětu Hudební teorie - specializovaná problematika 6

Korektivizity: předmět Hudební teorie - systematika 7

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Tento předmět rozšiřuje základní výuku o řešení speciálních modelových problémů z různých oborů hudební teorie. Předmět je doplňkem k předmětu Hudební teorie – systematika v tom smyslu, že vybrané problémy probírá do hloubky s důrazem na metodologii vědecké práce. Důraz je kladen na vlastní badatelskou práci studenta pod vedením pedagoga. Součástí je četba odborných textů, analýza vybraných hudebních děl a vlastní reflexe zvoleného problému formou písemné práce. Student se setká s interdisciplinárním přístupem a interpretací výsledků hudebně teoretického bádání v širším historickém a kulturologickém kontextu. Předmět je kombinací přednášky a semináře, ve kterém student prezentuje dílčí výsledky samostatné badatelské práce.

Tematické okruhy:

Hudební formy

Tónový materiál, modalita

Mikrointervalová hudba

Vývoj notace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

FORTE, Allen. The structure of atonal music. New Haven: Yale University Press, 1973. ISBN 0-300-02120-8.

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU, 1955.

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: Panton, 1969.

RISINGER, Karel. Nauka o harmonii XX. století. Praha: Supraphon, 1978.

TICHÝ, Vladimír. Modalita. Živá hudba VIII, 1983, č. 1, s. 117–191.

Doporučená literatura

MESSIAEN, Olivier. Technique de mon langage musical. Paris: Alphonse Leduc, 1944.

ROSEN, Charles. Sonata Forms. Město: Norton W.W. Co., 1988, ISBN 978-0-393-30219-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu a odevzdání písemné práce na vybrané téma.

Student se zúčastní 90% přednášek a seminářů.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů