Hudební teorie - specializovaná problematika 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSP8 ZK 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná základní pojmy a koncepty z oblasti racionálních skladebných technik. Dokáže vysvětlit pojmy, rozeznat a analyzovat hudební materiál strukturovaný pomocí racionálních kompozičních technik. Dovede vyhledat relevantní literaturu k danému problému a orientovat se v ní. Dovede uplatnit znalosti při analýze a teoretické interpretaci konkrétních děl, dovede vysvětlit historický a kulturní kontext studovaných jevů a teoretický diskurs, který provázel jejich vývoj. Má kompetenci samostatně uplatnit tyto znalosti a dovednosti ve vlastní badatelské práci.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět navazuje na Hudební teorii specializovanou problematiku 7 rozšířením o témata z 20. století. Student se seznámí s hudebně teoretickými koncepty a analytickými nástroji, které se vztahují k novější hudbě a naučí se je prakticky používat při analýze a posuzování konkrétních skladeb. Tyto jevy budou studovány i z historické perspektivy v širokém kontextu hudebního a kulturního vývoje. Student se zaměří na vybrané problémy z různých oborů hudební teorie, na kterých se naučí samostatné badatelské práci pod vedením pedagoga. Vlastní reflexe zvoleného problému bude mít formu písemné práce. Předmět kombinuje formu přednášky a semináře, ve kterém student prezentuje a konzultuje své poznatky.

Tematické okruhy:

Skladebná technika

Racionální metody

Intuitivní a náhodné postupy

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

FORTE, Allen. The structure of atonal music. New Haven: Yale University Press, 1973. ISBN 0-300-02120-8.

JELINEK, Hans. Uvedení do dodekafonické skladby. Přel. Eduard Herzog. Praha – Bratislava: Supraphon, 1967.

RISINGER, Karel. Nauka o harmonii XX. století. Praha: Supraphon, 1978.

Doporučená literatura

CAGE, John. Silence: přednášky a texty. Praha: Tranzit, 2010. ISBN 978-80-87259-07-8.

COOPER, Grosvenor – MEYER, Leonard B. The rhythmic structure of music. Chicago: University of Chicago, 1960.

COPE, David. Techniques of the contemporary composer. New York: Schirmer Books, 1997. ISBN 0-02-864737-8.

MESSIAEN, Olivier. Technique de mon langage musical. Paris: Alphonse Leduc, 1944.

NYMAN, Michael. Experimental music: Cage and beyond. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-65383-5.

SIMMS, Bryan R. Music of the Twentieth Century: style and structure. New York: Schrimer Books, 1996. ISBN 0-02-872392-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu (50 % výsledné známky) a odevzdání písemné práce v rozsahu 5 NS na vybrané téma (50 % výsledné známky).

Student se zúčastní 90 % seminářů.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů