Hudební teorie - systematika 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTSY6 zápočet 12 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět seznamuje studenty s hlavními tezemi tvarové psychologie a psychoakustiky. Studenti se aktivně podílí na jejich aplikaci na hudbu, porovnávají své postřehy s interpretací probíraných autorů. Aplikují své znalosti při analýzách jak horizontálně, tak vertikálně komplexních textur různých skladatelů. Skladby různých stylů jsou porovnávány jak diachronně, tak synchronně.

Tematické okruhy:

Základní principy tvarové psychologie

Specifické hudební principy z hlediska tvarové psychologie

Psychoakustika

Tvarová psychologie jako východisko hudební analýzy

Základní principy hudebních nauk z pohledu tvarové psychologie

Vnímání komplexních textur 20. a 21. století

Výsledky učení

Student umí uvažovat o hudbě z hlediska tvarové psychologie a psychoakustiky. Dokáže nahlížet učivo předchozích semestrů z nového hlediska těchto disciplín. Dokáže vysvětlit různé poslechové strategie a jejich důsledky.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

DEUTSCH, Diana. Grouping mechanisms in music. The Psychology of Music. Cambridge, USA : Academic Press, 2013, s. 183-248.

MELKA, Alois. Základy experimentální psychoakustiky. Praha: AMU, 2005. ISBN 80-7331-043-0.

PEARSALL, Edward. Twentieth-century music theory and practice. New York : Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-88895-0

Doporučená literatura:

DEUTSCH, Diana. The Psychology of Music. Cambridge, USA : Academic Press, 2013, ISBN 978-0-12-381460-9.

OTČENÁŠEK, Zdeněk. O subjektivním hodnocení zvuku. Praha: AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-113-1

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

a)Ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

b)Obhajoba seminární práce na samostatně zvolené téma k problematice látky předmětu Hudební teorie - systematika 6 (v rozsahu min. 15 normostran)

Známka je stanovena 50 % z ústní zkoušky a 50 % z výsledku obhajoby seminární práce.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů