Seminář hudební teorie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SHTE4 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem studia je výchova k samostatné tvůrčí práci v oboru hudební teorie, pokročilé rozvíjení tvůrčí invence při formulaci a řešení hudebně teoretických problémů a pokročilý rozvoj schopnosti studenta účastnit se kvalifikovaně a kompetentně odborné diskuse.

Tematické okruhy:

Základní náplní semináře je prezentace výsledků vlastní samostatné práce posluchačů v hudebně teoretickém oboru (předkládají se témata z oboru hudební teorie systematické, analytické i syntetické). Student 2. roč. bakalářského stupně volí pro svůj referát téma z připravované bakalářské práce nebo z látky probírané přímo v předmětu Hudební teorie – systematika 4 popř. z dalších hudebně teoretických předmětů 4. semestru. Na půdě semináře též vystupují hosté - pedagogové a doktorandi z příbuzných pracovišť akademií a univerzit z domova i ze zahraničí. Každé vystoupení a rozprava k němu je následně podrobena společnému hodnocení.

Výsledky učení

Student přistupuje k přípravě svého referátu samostatně, používá znalosti z hudebně teoretické literatury nastudované během prvních tří semestrů a využívá vlastní kreativity při práci v oblasti hudební teorie, rozvíjí tvůrčí invenci při formulaci a řešení teoretických problémů, účastní se kvalifikovaně a kompetentně odborné diskuse a umí při ní využívat věcné argumenty.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HRADECKÝ, Emil. Úvod do studia tonální harmonie. 2., dopln. vyd. Praha: Supraphon, 1972.

KOHOUTEK, Ctirad. Hudební styly z hlediska skladatele: Stručná antologie základů starší komposiční praxe a teorie. = Sv. 2.: Příklady. Praha: Panton, 1976.

KOHOUTEK, Ctirad. Hudební styly z hlediska skladatele: (stručná antologie základů starší kompoziční praxe a teorie). Praha: Panton, 1976.

Doporučená literatura:

BURJANEK, Josef. Hudební myšlení: dvě studie k psychologii a estetice problému. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. Spisy Janáčkovy akademie múzických umění.

ČERNÝ, Miroslav K. Hudba antických kultur. Vyd. 2., rev. a dopl. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1251-6.

HÁBA, Alois. Souměrnost evropského tónového systému. In Rytmus, roč. IX, 1944, č. 7.

HUTTER, Josef. Hudební myšlení: od pravýkřiku k vícehlasu. Praha: Dr. V. Tomsa, 1943.

KOHOUTEK, Ctirad. Hudební kompozice: stručný komplexní pohled z hlediska skladatele. Praha: Supraphon, 1989, 519 s. ISBN 8070581506.

KRESÁNEK, Jozef. Tonalita. Bratislava: Opus, 1982.

RISINGER, Karel. Intervalový mikrokosmos. 1. Praha: Supraphon, 1974.

TICHÝ, Vladimír. Modalita. Živá hudba 8. Praha: SPN, 1983, s. 117-192.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje vystoupení studenta na semináři s referátem o celkové délce 45 minut a jeho aktivní účast v diskusi o svém vystoupení i o dalších referátech.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů