Seminář hudební teorie 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SHTE5 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student přistupuje k přípravě svého referátu samostatně, používá znalosti z cizojazyčné hudebně teoretické literatury nastudované během prvních tří semestrů a využívá vlastní kreativity při práci v oblasti hudební teorie, rozvíjí tvůrčí invenci při formulaci a řešení teoretických problémů, účastní se kvalifikovaně a kompetentně odborné diskuse a umí při ní využívat věcné argumenty.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem studia je výchova k samostatné tvůrčí práci v oboru hudební teorie, rozvíjení tvůrčí invence při formulaci a řešení hudebně teoretických problémů na základě studia cizojazyčné literatury a pokročilý rozvoj schopnosti studenta účastnit se kvalifikovaně a kompetentně odborné diskuse.

Tematické okruhy:

Základní náplní semináře je prezentace výsledků vlastní samostatné práce posluchačů v hudebně teoretickém oboru (předkládají se témata z oboru hudební teorie systematické, analytické i syntetické). Student 3. roč. bakalářského stupně volí pro svůj referát téma z připravované bakalářské práce nebo z látky probírané přímo v předmětu Hudební teorie – systematika 5 popř. z dalších hudebně teoretických předmětů 5. semestru. Na půdě semináře též vystupují hosté - pedagogové a doktorandi z příbuzných pracovišť akademií a univerzit z domova i ze zahraničí. Každé vystoupení a rozprava k němu je následně podrobena společnému hodnocení.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

FOJTÍKOVÁ, Jana a Věra ŠUSTÍKOVÁ, ed. Fibich - melodram - secese. Praha: Česká hudební společnost - Společnost Zdeňka Fibicha - Národní muzeum - Muzeum české hudby, 2000, s. 199-214. ISBN 80-238-6482-3.

KUNA, Milan a Miloš BLÁHA. Čas a hudba: K dramaturgii časových prostředků v hudebně interpretačním výkonu. Praha: Academia, 1982.

TICHÝ, Vladimír. K hudebně-kinetickým aspektům vztahu hudby a slova v melodramu. In: TICHÝ, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. 1. Praha: HAMU, 1994. ISBN 80-85467-07-0.

TICHÝ, Vladimír, Tomáš KUHN a Vlastislav MATOUŠEK. Musical kinetics. Praha: Academy of Performing Arts in Prague, 2014. ISBN 978-80-7331-328-9.

Doporučená literatura:

HOLUBEC, Jiří: Příspěvky k novodobému českému hudebně teoretickému myšlení v rámci vybraných disciplín oboru. Doktorská disertace, HAMU Praha 2002.

JANEČEK, Karel. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha: Supraphon, 1968.

KUHN, Tomáš: Hudba jazzové oblasti z pohledu hudební kinetiky. Doktorská disertační práce. HAMU Praha 2001

KUNA, Milan. Čas v hudbě: Sborník příspěvků a studií ze semináře hudebně věd. oblasti, který uspoř. Svaz čes. skladatelů a koncertních umělců v Praze ve dnech 9. a 10. června 1982. Praha: Svaz čes. skladatelů a koncertních umělců, 1984.

MATOUŠEK, Vlastislav: Kinetika v etnické hudbě. K hudebně teoretickým aspektům problematiky. Doktorská disertace, HAMU, Praha 2001.

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: Panton, 1969. Hudební vědy. Řada B.

RISINGER, Karel: K otázce časového rozsahu skladeb. Hudební věda 1971, č. 2.

TICHÝ, Vladimír. Systematika hudební kinetiky jako součást teorie skladby. In: Musica Nova. 1. Brno: JAMU, 1997.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje vystoupení studenta na semináři s referátem o celkové délce 45 minut a jeho aktivní účast v diskusi o svém vystoupení i o dalších referátech

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů