Seminář hudební teorie 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SHTE6 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student přistupuje k přípravě svého referátu samostatně, používá znalosti z cizojazyčné hudebně teoretické literatury nastudované během prvních pěti semestrů a využívá vlastní kreativity při práci v oblasti hudební teorie, rozvíjí tvůrčí invenci při formulaci a řešení teoretických problémů, účastní se kvalifikovaně a kompetentně odborné diskuse a umí při ní využívat věcné argumenty.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem studia je výchova k samostatné tvůrčí práci v oboru hudební teorie, rozvíjení tvůrčí invence při formulaci a řešení hudebně teoretických problémů na základě studia cizojazyčné literatury a pokročilý rozvoj schopnosti studenta účastnit se kvalifikovaně a kompetentně odborné diskuse, která již bude plně zařazena do profesionální vědecké akce.

Tematické okruhy:

Základní náplní semináře je prezentace výsledků vlastní samostatné práce posluchačů v hudebně teoretickém oboru (předkládají se témata z oboru hudební teorie systematické, analytické i syntetické). Student 3. roč. bakalářského stupně volí pro svůj referát téma z připravované bakalářské práce nebo z látky probírané přímo v předmětu Hudební teorie – systematika 6 popř. z dalších hudebně teoretických předmětů 6. semestru. Na půdě semináře též vystupují hosté - pedagogové a doktorandi z příbuzných pracovišť akademií a univerzit z domova i ze zahraničí. Každé vystoupení a rozprava k němu je následně podrobena společnému hodnocení.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HONS, Miloš. Hudební analýza. Praha: Togga, 2010. ISBN 978-80-87258-28-6.

JANEČEK, Karel. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha: Supraphon, 1968.

SPURNÝ, Lubomír. Heinrich Schenker (1868-1935): kapitoly z hudební teorie a analýzy. Praha: KLP, 2012. Hudební teorie & estetika. ISBN 978-80-86791-12-8.

Doporučená literatura:

BEZDĚK, Jiří a Věra ŠUSTÍKOVÁ. Metodologie strukturální analýzy koncertního melodramu. Teoretické reflexe hudební výchovy [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 2018, 14(2), 15 [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/doktor/teoreticke_reflexe_hv_14_2/obsah.htm

FORTE, Allen a Steven E. GILBERT. Introduction to Schenkerian Analysis:: Form and Content in Tonal Music. 2. Edition Unstated edition, 1982. ISBN 978-0393951929.

HONS, Miloš. Hudební forma, struktura a tvar v názorech teoretiků a skladatelů minulého století. Živá hudba 14. Praha: Togga: AMU, 2005., 89-98. ISSN 0514-7735.

JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem. 1. Praha: Supraphon, 1982.

JIRÁNEK, Jaroslav. Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. Praha: St. pedag. nakl., 1991.

Webové stránky Society of Music Analysis - https://www.sma.ac.uk/

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje vystoupení studenta na semináři s referátem o celkové délce 45 minut a jeho aktivní účast v diskusi o svém vystoupení i o dalších referátech.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů