Vydavatelská činnost 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186VC2 zkouška 5 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 107 až 132 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTILEC

Obsah

Cíl výuky:

Předmět poskytuje přehled o nakladatelské praxi v 19. století, o její historii, základech z hlediska technologie, dobové ediční praxe, autorskoprávních otázkách i přesahu do současnosti. Zabývá se nejdůležitějšími nakladatelskými domy devatenáctého století i nejvýznamnějšími dobovými edicemi děl klasiků i komparací dobového a současného edičního přístupu. V praktické části dává možnost realizovat spartaci rkp. díla z MČH podle zásad moderní ediční praxe v praktické edici s možností vytvořit i kritickou edici.

Tematické okruhy:

Základní technologické předpoklady hudebního nakladatelství 19. století

Základní autorsko-právní předpoklady hudebního nakladatelství 19. století

Významné nakladatelské instituce 19. století v Evropě

České hudební nakladatelství 19. století

Nejvýznamnější edice a souborná vydání klasiků 19. století

Dobová praxe rkp.

Dobové ediční zásady

Ukázky vzájemného vztahu skladatele a nakladatele – Dvořák – Simrock

Moderní edice děl 19. století

Práce s vybraným hudebním materiálem s cílem realizace praktické/kritické edice

Výsledky učení

Student umí popsat a analyzovat situaci hudebního nakladatelství 19. století ve všech aspektech této činnosti. Bude ovládat základní technologické předpoklady vydávání not, autorsko-právní předpoklady i dobovou ediční praxi. Student bude schopen orientovat se v základních edičních počinech klasiků 19. století a v praktické oblasti bude schopen pořídit praktickou nebo kritickou edici děl autorů 19. století se zaměřením na české autory a českou ediční praxi.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

GABRIELOVÁ, Jarmila. Ediční zásady Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka. Hudební věda XL, 2003, č. 2-3, s. 247-263.

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: NLN, 2000. ISBN 80-7106-238-3.

Slovník české hudební kultury. (Eds. VYSLOUŽIL, Jiří, FUKAČ, Jiří). Praha: Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-70584-62-9. (hesla: edice, notografie, nototisk, hudebnina ad.)

ŠOLC, Milan – BURGHAUSER, Jarmil. Leoš Janáček. Souborné kritické vydání. Ediční zásady a

směrnice. Praha: Editio Supraphon, 1979.

VELICKÁ, Eva – BERGMANOVÁ, Sandra – BERNÁ, Lucie. Rukověť hudebního editora. Praha: Editio Bärenreiter, 2008. ISBN neuvedeno.

Doporučená literatura:

NIUBO, Marc. Průvodce po Souborném hudebním katalogu Národní knihovny ČR. Praha: 2015. ISBN 978-80-7050-642-4

PULKERT, Oldřich. Pokyny ke katalogizaci hudebnin. Praha: SK-ČSSR UK, 1966.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

a)Realizace spartace pramenů z konce 18. a zejména 19. století formou praktické/kritické edice – kompoziční cyklus (část cyklické skladby, suita, symfonie, instrumentální koncert) – 75 % výsledné známky

b)Teoretická část – znalost látky uvedené v anotaci předmětu – 25 % výsledné známky

Povinná účast studenta na přednáškách a seminářích min. 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠTILEC J.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:00–18:30 Jiří ŠTILEC Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů