Komorní hra 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KH1 zápočet 4 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V rámci předmětu Komorní hra 1 studenti vytvářejí komorní seskupení různého složení, s preferencí klavírního tria, smyčcového kvarteta, dechového kvinteta či žesťového souboru, možné jsou však i další kombinace nástrojů.

Cílem předmětu je studentům poskytnout základní zkušenost s problematikou komorní hry a nastudovat komorní skladbu na vysoké umělecké úrovni. Pozornost je soustředěna na vypracování společného hudebního, artikulačního a rytmického cítění, intonace, souhry, vzájemná komunikace, vyvážený zvuk souboru, vytváření společného hudebního pojetí skladby, obsáhnutí základního repertoáru.

Tematické okruhy:

  1. Zásady komorní hry
  2. Stěžejní díla komorního repertoáru pro dané nástrojové uskupení – základní orientace v hudebních žánrech a formách komorní hudby
  3. Interpretační styly a tradice spojené s různými typy repertoáru v rámci komorní hudby
  4. Principy hudebního frázování v různých typech repertoáru

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Studenti jsou seznámeni s komorními díly vídeňských klasiků (Haydn, Mozart, Beethoven), českých autorů (Smetana, Dvořák, Janáček. Martinů), autorů světového významu (Poulenc, Bartók, Hindemith aj.), výrazných představitelů hudebního baroka (Bach, Händel, Telemann) a se soudobou tvorbou vždy v závislosti na individuálním složení ansámblu a na dostupnosti úprav skladeb těchto autorů např. pro žesťové soubory. Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta.

Vzhledem k různorodosti sestavených komorních souborů jsou možnosti výběru skladeb k nastudování značné. Proto následující výčet je pouze příklad možností literatury pro hlavní typy komorních souborů:

Klavírní trio: BEETHOVEN, Ludwig van. Klaviertrio Es-dur op. 70/2

Dechové kvinteto: REJCHA, Antonín. Dechový kvintet Es-dur, op.88, č. 2

Pro žesťový soubor: MIHÁLY, András. KLEINE TURMMUSIK für zwei Trompeten und zwei Posaunen

Studenti se dále seznamují s tvorbou skladatelů, kteří vytvořili skladby přímo pro různá uskupení žesťových nástrojů, například skladatelů: E. Crespo, A. Guardia, J. Stevens, A. Mihály, G. Jacob, J. Horowitz, J. Parker, P. Dukas, I. Stravinsky, Z. Lukáš, I. Kurz, Z. Šesták, L. Matoušek, O. Semerák, J. Matěj, J. Pohnán, J. Pauer aj.

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří. Dějiny a literatura dechových nástrojů. 2. přeprac. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 193 s. ISBN 80-85883-74-0.

NOVOTNÝ, Břetislav. Jak hrát čistě na housle. Praha: Vydavatelství AMU, 2019. ISBN 978-80-7331-523-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a prezentování komorní skladby (duo s jiným nástrojem než je klavír nebo více interpretů) a účasti na zjišťovací zkoušce.

Docházka - minimálně 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů