Komorní hra 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
198KH3 zápočet 4 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Štěpán KOUTNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav BERNÁŠEK, Ana BRATELJEVIČ, Leoš ČEPICKÝ, Mikael ERICSSON, Jiří HUDEC, Ivan KLÁNSKÝ, Štěpán KOUTNÍK, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Bohuslav MATOUŠEK, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Jiří PANOCHA, Jindřich PAZDERA, Petr SAIDL, Tomáš STRAŠIL, Ivan ŠTRAUS, Jana ŠVADLENKOVÁ, Karel UNTERMŰLLER, Radomír ŽALUD

Obsah

Cíl výuky:

V rámci předmětu Komorní hra 3 studenti vytvářejí komorní seskupení různého složení nebo pokračují ve hře v souborech vytvořených v předchozím průběhu studia, s preferencí klavírního tria, smyčcového kvarteta, dechového kvinteta či žesťového souboru, možné jsou však i další kombinace nástrojů. Cílem předmětu je kvalitní nastudování komorní skladby s vysokou uměleckou úrovní a výrazovou vyzrálostí. Pozornost je soustředěna na rozvíjení společného hudebního, artikulačního a rytmického cítění, intonace, souhry, vzájemná komunikace, vyvážený zvuk souboru, vytváření společného hudebního pojetí skladby, obsáhnutí základního repertoáru.

Tematické okruhy:

Prostřednictvím nastudování vybraného repertoáru jsou upevňovány tyto dovednosti studentů:

  1. Jednotný umělecký projev při interpretaci díla
  2. Typy komunikace při hře v komorním souboru
  3. Strukturování zkoušek komorního souboru
  4. Principy veřejné prezentace uměleckého výkonu v pozici komorního hráče
  5. Efektivní strategie vedení zkoušek komorního souboru
  6. Kritická sluchová analýza dosažitelných nahrávek studované skladby v podání jiných interpretů.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Studenti jsou seznámeni s komorními díly vídeňských klasiků (Haydn, Mozart, Beethoven), českých autorů (Smetana, Dvořák, Janáček. Martinů), autorů světového významu (Poulenc, Bartók, Hindemith aj.), výrazných představitelů hudebního baroka (Bach, Händel, Telemann) a se soudobou tvorbou vždy v závislosti na individuálním složení ansámblu a na dostupnosti úprav skladeb těchto autorů např. pro žesťové soubory, s požadovaným repertoárem pro různé interpretační soutěže v komorní hře na národní i mezinárodní úrovni. Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta.

Vzhledem k různorodosti sestavených komorních souborů jsou možnosti výběru skladeb k nastudování značné. Proto následující výčet je pouze příklad možností literatury pro hlavní typy komorních souborů:

Klavírní trio: BEETHOVEN, Ludwig van. Klavírní trio op. 97

Dechové kvinteto: REJCHA, Antonín. Dechový kvintet c-moll, op. 91, č.6

Pro žestě: HOROWITZ, Joseph. Music Hall Suite for brass quintet

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, Jiří. Dějiny a literatura dechových nástrojů. 2. přeprac. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 193 s. ISBN 80-85883-74-0.

KERMAN, Joseph. The Beethoven quartets. W. W. Norton, 1979.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a prezentování komorní skladby (duo s jiným nástrojem než je klavír nebo více interpretů) a účasti na zjišťovací zkoušce.

Docházka - minimálně 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů