Divadelní management 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201DMG2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan BURIAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BURIAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je obeznámen s ekonomicko-provozním, organizačním, autorskoprávním a pracovně právním a logistickým rámcem, vymezujícím jejich tvůrčí uplatnění v různých statutárních a organizačních formách divadelní činnosti vč. nezávislých scén a soukromých divadelních provozů.

Forma studia

Setkávání s profesionály z praxe a čerpání inspirace z jejich poznatků a zkušeností (ředitelé divadel-institucí a nezávislých divadel, umělečtí agenti, agenturní pracovníci, úředníci státní správy z kulturní oblasti, producenti, produkční). Předmět je dvousemestrální s dvouhodinovou týdenní dotací.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen pro studenty režie a dramaturgie 1. ročníku magisterského studia povinně, pro herce ve 3. a 4. ročníku volitelně.

Obsah kurzu

S proměnou divadelního systému po roce 1989 je spojena i změna financování divadel, vývoj struktury české divadelní sítě, vznik fenoménu nezávislých divadel fungujících mimo zavedené kulturní instituce. Dobré uplatnění absolventa DAMU do jisté míry závisí také na dobré základní znalosti takového systému a schopnosti využít efektivně jeho možnosti, tedy dobře se v tomto prostředí orientovat.

Obsahem předmětu je výklad seznamující studenty s dílčími problematikami zahrnutými v sylabu předmětu. Do látky uvádí zobecňující vstup pedagoga katedry, uvozující následující pedagogem moderovanou přednáškou odborníka z praxe, konkretizující látku kazuistikami z praxe. Po každém takovém přednáškovém bloku následuje pedagogem katedry řízený seminář, ve kterém se studenti zabývají modelováním postupů souvisejících s aplikací probíraného tématu.

Okruhy problémů:

I. Vznik inscenace v organizačním a institucionálním rámci tzv. pravidelné dramaturgie a tzv. projektové dramaturgie:

II. Divadlo veřejné služby a jeho produkční činnost, producentské divadlo:

III. Autorské právo v divadelní tvorbě.

IV. Soubor a solitér (umělec na volné noze):

V. Inscenace a repertoár.

VI. Provoz a tvorba:

VII. Tvůrce a marketing.

Doporučená nebo povinná literatura

NEKOLNÝ, Bohumil : Divadelní systém a kulturní politika. Divadelní ústav, Praha 2006

NEKOLNÝ, Bohumil : Divadlo a kreativní sektor, Nakladatelství AMU 2014

GIEP, Hagoort: Umělecký management v podnikatelském stylu, KANT pro AMU v Praze, Praha 2009

GREGAR, Alexandr: Město a( jeho) divadlo, KANT pro AMU v Praze, Praha 2013

HRBEK, Daniel : Budování divadla, Nakladatelství AMU, KANT, Praha 2010

ŠESTÁK, Jiří : Divadlo – kultura – podmínky, Nakladatelství AMU, KANT, Praha 2013

SRSTKA, Jiří : Autorské právo v divadle, AMU, Praha 2007

DVOŘÁK, Jan: Kapitoly k tématu realizace divadla, AMU Praha 2005

KAHNEMAN, Daniel: Myšlení rychlé a pomalé, Jan Melvil Publishing, 2012

Hodnoticí metody a kritéria

Forma ověření: ZS – text, LS – esej (cvičení) a rozprava o něm. Zápočet.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů