Dramaturgická tvorba 6

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201DTV6 zkouška 5 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 83 až 108 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Milan ŠOTEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan ŠOTEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V bakalářském stupni by se měli posluchači dramaturgie a režie spolehlivě naučit, jakým způsobem přistupovat k dramatickému textu při přípravě inscenace. Důležité je, aby si osvojili základní teatrologické pojmy a kategorie (dramatická situace, obraz, symbol, jednání, chování, dialog, děj, kompozice, struktura, žánr atd.) a naučili se je prakticky používat. Základem každé dramaturgicko-režijní koncepce by mělo být svědomité a citlivé přečtení dramatického textu jako zásobárny informací pro jeho inscenování. Teprve po jeho důkladné analýze, pochopení všech historických konotací a prozkoumání individuální charakteristiky daného autora, by studenti měli pokročit k jeho interpretaci. Tak, aby text vidění z úhlu aktuálního tématu, nebyl ochuzen o žádnou podstatnou hodnotu. Na konci celého cyklu seminářů dramaturgie by měl být student schopen vypracovat jasnou dramaturgicko-režijní koncepci. A dramatický text literárně upravit tak, aby této koncepci odpovídal a zároveň respektoval autora. Přípravná fáze, dovršená výběrem týmu inscenátorů a hereckého obsazení, se pak stane solidní základnou pro vlastní režijní práci studentů.

Forma studia

Kombinace seminářů a odborných cvičení, písemná práce.

Předpoklady a další požadavky

Znalost zadávané odborné literatury a probíraných typů dramatiky.

Obsah kurzu

Předmět, v bakalářském stupni společný pro studenty dramaturgie i režie, je zaměřený teoreticky i prakticky. Jeho základem je rozvíjení schopnosti objevit, číst a analyzovat dramatický text, modelovat ideální inscenaci. V další fázi text interpretovat, akcentovat jeho aktuální témata a vypracovat vlastní dramaturgicko-režijní koncepci. Naučit se literárně upravovat text, aby co nejpřesněji odpovídal dané dramaturgicko-režijní koncepci, ale přitom respektoval umělecký styl autora. Stát se spoluautorem inscenace jakožto celistvé struktury a specifického systému. Chápat dramaturgii nejen jako praktickou službu jednotlivým inscenacím, ale jako tvůrčí disciplínu, která pomocí dramaturgického plánu ovlivňuje hledání a formování uměleckého programu činoherního divadla.

  1. Výběr dramatického textu nebo literární předlohy pro dramatizaci.
  2. Motivický rozbor a strukturální analýza textu.
  3. Modelování ideální inscenace, respektující charakteristické znaky autorova stylu.
  4. Interpretace zvoleného textu z hlediska aktuálního tématu.
  5. Vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce inscenace.

Doporučená nebo povinná literatura

Roman Ingarden: O poznávání literárního díla, Praha 1967, ev. od téhož autora Umělecké dílo literární, Praha 1989

Jan Císař: Základy dramaturgie 1 (Situace), Praha 1999

Jan Císař: Základy dramaturgie 2 (Postava)

Jaroslav Vostrý: Činoherní klub 1965-1972, Praktická dramaturgie, Praha 1996

Miroslav Procházka: Znaky dramatu a divadla, Praha 1988

Milan Lukeš: Umění dramatu, Praha 1987

J. L. Styan: Prvky dramatu, Praha 1964

J. L. Styan: Černá komedie, Praha 1967

Peter Szondi: Teória modernej drámy, Bratislava 1969

Jiří Levý: Umění překladu, Praha 1963

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a průběžná prezentace dílčích tvůrčích úkolů, realizace klausurního tvůrčího projektu.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, včasné plnění dílčích tvůrčích úkolů, minimálně 70% účast. Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích, 30 % plnění dílčích tvůrčích úkolů a 40 % klausurního tvůrčího projektu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů