Dramaturgická tvorba 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201DVD4 zkouška 8 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 158 až 198 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daria ULLRICHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daria ULLRICHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Tvorba dramaturgického plánu a dramaturgie jednotlivých titulů ve školním divadle.
  2. Literární příprava uváděného dramatického textu a všech souvisejících tiskovin.
  3. Písemná reflexe zkušebního procesu inscenace a jejího výsledku, včetně diváckých ohlasů na premiéře i o reprízách.

Orientace ve světovém dramatu a současných trendech divadelního umění. Rozvíjení koncepčního myšlení, kriticko- analytického vhledu, komunikačních a argumentačních schopností. Rozvíjení osobnostních tvůrčích předpokladů.

Forma studia

Semináře, příprava Diskových inscenací, písemná reflexe zkušebního procesu.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti oboru dramaturgie na úrovni úspěšně složené bakalářské zkoušky.

Obsah kurzu

Znalosti a dovednosti, získané na bakalářském stupni studia dramaturgie, jsou dovršeny samostatnou tvůrčí prací studentů. Společně se studenty režie vybírají tituly a sestavují dramaturgický plán školního divadla Disk. Přitom musí nejen usilovat o vyjádření svého postoje k světu a divadlu, ale také zohledňovat limity, dané možnostmi hereckého obsazení a nutností zajistit kvalitní práci pro celý herecký ansámbl svých spolužáků. Procházejí výcvikem v podmínkách, které simulují provoz běžného profesionálního činoherního divadla. Přitom nepřestávají prohlubovat své vzdělanostní zázemí a schopnost reflexe divadelního představení, tak aby možnosti jejich budoucího profesionálního uplatnění byly co nejširší.

Významnou částí přípravy konkrétní inscenace je autorská, překladatelská nebo upravovatelská činnost studentů dramaturgie, vyrůstající z dramaturgicko-režijní koncepce, kterou tvoří společně se studenty režie. Stejně důležitá je analýza a reflexe celého procesu vzniku inscenace a jejího diváckého ohlasu, zachycená v písemné formě seminární a posléze diplomní práce. Probírané okruhy témat:

  1. Získávání informací o dramatických textech, spolupráce s divadelními agenturami, autory a překladateli.
  2. Hledání vhodných textů pro konkrétní tvůrčí tým a herecké obsazení.
  3. Sestavování dramaturgického plánu.
  4. Dramaturgická příprava konkrétního titulu, analýza, interpretace, tvorba dramaturgicko-režijní koncepce.
  5. Literární práce na konkrétním textu: krácení, revize překladu, úpravy, adaptace, dramatizace.
  6. Autorství a redakce všech tiskovin: propagačních materiálů, programu k inscenaci, informací pro tiskovou konferenci.
  7. Aktivní účast na zkouškách a představeních a jejich reflexe, dovršená písemným záznamem celého procesu.

Doporučená nebo povinná literatura

Aristoteles: Poetika, Praha 1993

Brecht, B.: Myšlenky, Praha 1958

Brecht, B.: Kupování mosazi, Brno 2009

Brook, P.: Prázdný prostor, Praha 1988

Císař, J. Česká divadelní traduce: mýtus, nebo skutečnost?, KANT pro AMU v Praze, 2011

Císař, J.: Člověk v situaci, NAMU 2016

Diderot, D.: “Rozhovory o nemanželském synovi”, in: Diderot o divadle, Praha 1950

Dramaturgie pro jednadvacáté století, Akademie múzických umění, divadelní fakulta, Praha 2013

Eco, U.: Interpretácia a nadinterpretácia, Bratislava 1995

Figal, G.: Hermeneutická svoboda, Praha 1994

Fischer-Lichte, E.: Estetika performativy, Mníšek pod Brdy 2011

Gadamer, H. G.: Aktualita krásného, Bratislava 1995

Gadamer, H. G., Pravda a metoda, I. II., Praha 2019

Gajdoš, J. Od techniky dramatu ke scénologii, NAMU,Praha 2005

Goriaux Pelechová J., Divadlo Thomase Ostermeiera, KANT pro AMU v Praze, Praha 2014

Grossman, J.: Analýzy, Praha 1991

Grossman, J. Texty o divadle 1–6, Praha 1999–2001

Jan Grossman k českému divadlu 20. století, NAMU, Praha2021

Hilský, M.: Shakespeare a jeviště svět, Academia 2010

Klíma, M.: O dramaturgii, NAMU 2016

Kotte, A. Divadelní věda. Úvod, KANT pro AMU v Praze, Praha 2010

Kraus, K.: Divadlo ve službách dramatu, Praha 2001

Lehmamm, H. T.: Postdramatické divadlo, Bratislava 2007

Lukeš, M.: Umění dramatu, Praha 1988

Lukeš, M.: Mezi karnevalem a snem, Praha 2004

Lyotard, J. F.: O postmodernismu, Praha 1998

Petříček, M. : Filosofie en noir, Praha 2018

Rezek, P.: Tělo, věc a skutečnost, Praha 2010

Ricouer, P.: Čas a vyprávění, Praha 2000

Ricouer, P. „ Život, pravda , symbol“ Praha 1993

Ullrichová, D.: O interpretaci a analýze dramatického textu, studijní opory, KČD 2021

Tairov, A. Odpoutané divadlo, Akademie múzických umění v Praze 2005

Vedral, J. Dramaturg, Větrné mlýny 2018

Vedral, J.: Horizont událostí (Dramaturgie řádu, postdramaturgie chaosu), Praha 2021

Vedral, J. Lámání Prosperovy hůlky: K praktické dramaturgii, Pražská scéna, Praha 2021

Vostrý, J. Činoherní klub 1965–1972: Dramaturgie v praxi, Praha 1996

Vostrý, J.: Obraz a příběh: scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění, KANT pro AMU v Praze, Praha 2008

Vostrý, J.: Scénologie dramatu, KANT pro AMU v Praze, Praha 2010

Vostrý, J.: Scénování v době všeobecné scénovanosti, KANT pro AMU v Praze, Praha 2012

Vostrý, J. Scénování a umění, KANT pro AMU v Praze, Praha 2020

Vostrý, J., Plešák, M. (eds.) Problém Brecht I. U nás, II. Jinde, KANT pro AMU v Praze, Praha 2021

Vostrý, J., Sílová, Z. České drama a český hrdina, KANT pro AMU v Praze, Praha 2017

Zich, O.: Estetika dramatického umění, NAMU, Praha 2019

Publikace edice DISK (www.edicedisk.amu.cz) a Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU, editované J. Vostrým, M. Šotkem a Z. Sílovou

Studijní opory vytvořené pedagogy KČD, dostupné na https://www.damu.cz/katedry-programy/katedra-cinoherniho-divadla/pro-studenty/studijni-materialy/

Primární a sekundární literární prameny vztahující se ke konkrétnímu inscenaci, scénickému projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a průběžná prezentace dílčích tvůrčích úkolů, realizace inscenace především v divadle DISK, eventuálně v podmínkách profesionálního divadla.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, včasné plnění dílčích tvůrčích úkolů, minimálně 70% účast. Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích, 70 % z posouzení dramaturgicko-režijní koncepce absolventského představení a jeho následné písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů