Inscenační tvorba 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201INH1 zkouška 10 20 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 90 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět zaměřený na systematický proces tvorby inscenace v podmínkách profesionálního divadla, na praktické ověřování získaných znalostí i dovedností a zvláště pak na rozvíjení schopností motivace hereckého jednání, práce s prostorem, včetně schopnosti pracovat s umístěním a pohybem herce v prostoru. Při vzájemné spolupráci studentů oborů režie,dramaturgie, herectví (případně i scénografie) na inscenačních úkolech je společným jmenovatelem rozvíjení a herecko-režijní rozehrání dramatické situace.

Práce probíhá v následujících etapách:

 1. Rozbor textu a inscenační záměr.
 2. Situace a vytváření dramatického prostoru.
 3. Pohyb a postavení v prostoru.
 4. Dané okolnosti a motivace jednání.
 5. Vztahy postav a rozehrání dramatické situace.
 6. Tvorba mizanscén a překážek jednání.
 7. Fabulování a kompozice inscenačního celku.

Na základě rozboru textu a z něj vyplývajícího inscenačního záměru přistupují studenti k pojmenování jednotlivých situací a společně vytvářejí dramatický prostor. Prakticky se seznamují s možnostmi vyjádření vzájemných vztahů tematizovaným pohybem a postavením v prostoru. Nedílnou součástí je práce s danými okolnostmi a praktické prověřování motivace jednání. Hlavní náplní je režijně-herecké rozvíjení a rozehrání dramatických situací a tvorba odpovídajících mizanscén. Studenti se v závěru semestru dobírají záměrně komponovaného a tematizovaného inscenačního celku. Nedílnou součástí studia je reflexe dosažených výsledků.

Výsledky učení

 1. Schopnost přečíst a vyložit text.
 2. Schopnost vytvářet dramatický prostor.
 3. Schopnost tematizovaného pohybu v prostoru.
 4. Schopnost práce s danými okolnostmi a motivací jednání.
 5. Schopnost herecko-režijního rozehrání dramatické situace.
 6. Schopnost tvorby mizanscén.
 7. Schopnost fabulace a kompozice inscenačního celku.

Předpoklady a další požadavky

Profesionálně vybavená školní scéna, intenzivní spolupráce s katedrou scénografie, produkce, případně dalšími pracovišti. Spolupráce s dalšími ročníky oboru herectví KČD a KALD.

Literatura

Artaud, A.; Divadlo a jeho dvojenec; Herrmann, Praha 1994

Barba, A.; Slovník divadelní antropologie; Div. ústav, Lid. noviny; Praha 2000

Brecht, B.; Myšlenky; Čs. spisovatel; Praha 1958

Brockett, O. G.; Dějiny divadla; Lidové noviny, Divadelní ústav; Praha 1999

Brook, P.; Prázdný prostor; Panorama; Praha 1988

Brook, P.; Nitky času; Divadelní ústav; Praha 2004

Burian, E. F.; O nové divadlo; Praha 1946

Císař, J.; Člověk v situaci; ISV; Praha 2000

Císař, J.; Základy činoherní režie; Horizont; Praha 1984

Čechov, M.; O herecké technice; Divadelní ústav; Praha 1996

Efros, A.; Divadlo má láska; Panorama; Praha 1980

Efros, A.; Povolání - Režisér; Panorama; Praha 1986

Frejka, J.; Divadlo je vesmír; Divadelní ústav; Praha 2004

Grossman, J.; Analýzy; Čs. spisovatel; Praha 1991

Hilar, K. H.; O divadle; Divadelní ústav; Praha 2002

Hyvnar, J. ; Herec v moderním divadle; Pražská scéna; Praha 2000

Kraus, K. ; O divadle; Lidové noviny; Praha 1990

Pilátová, J. ; Jerzy Grotowski a teatr Laboratorium; PKS; Praha 1990

Stanislavskij, K. S.; Můj život v umění; Praha 1962

Vostrý, J.; O hercích a herectví; Achát; Praha 1998

Vostrý, J.; Režie je umění; AMU; Praha 2001

Hodnoticí metody a kritéria

Hlavním kritériem je uměleckých výkon v absolventském představení s přihlédnutím k aktivitě a tvořivosti v jednotlivých fázích zkoušení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů