Režijní tvorba 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201RMR4 zkouška 5 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 83 až 108 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jakub KORČÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan NEBESKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student musí prokázat schopnost vybrat předlohu z hlediska osobního tématu, posoudit její realizovatelnost z hlediska inscenačního záměru - obsazení, prostoru, poptávky, výrobních a finančních možností, reprízovosti, dlouhodobých a krátkodobých cílů. Pro hodnocení je rozhodující, zda posluchač dokáže vlastní uměleckou koncepci připravit pro realizaci v konkrétních podmínkách s konkrétními spolupracovníky, aniž by opustil vlastní nároky a představy o budoucím obsahu i tvaru inscenace.

Forma studia

Semináře, vypracování režijní knihy a dramaturgicko-režijní koncepce připravované inscenace.

Předpoklady a další požadavky

Intenzivní spolupráce s posluchači KS, KALD, KP a dalšími externími spolupracovníky v návaznosti na konkrétním úkolu.

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na zvládnutí celistvého jevištního tvaru v podmínkách profesionálního divadla. Náplň studia je v odpovídající míře určována přípravou, průběžným zobecňováním a reflexí práce na inscenacích v předmětech Scénická tvorba a Inscenační praxe. Probírá tyto okruhy látky:

  1. Úvod do komplexní přípravy inscenace.
  2. Výběr předlohy.
  3. Inscenační záměr.
  4. Dramaturgicko-režijní koncepce.
  5. Výběr spolupracovníků a koncepce inscenace.
  6. Produkční příprava.
  7. Příprava zkušebního procesu.

Student se pod odborným pedagogickým vedením seznamuje s možnostmi složitější interpretace, stylizace i komplikovanější kombinace scénických prvků při tvorbě mizanscén v rámci celistvého scénického tvaru realizovaného v podmínkách profesionálního divadla. Podstatnou součástí výuky je nutnost tvořit s ostatními a dokázat je inspirovat a být jimi inspirován. Důležité je tu samostatné rozhodování vyvěrající ze schopnosti naslouchat, polemizovat a přesvědčovat. Student tu činí podstatné kroky při nalézání vlastní tvůrčí metody neomezující se jen na vlastní schopnosti, ale využívající talentu a schopností spolutvůrců.

Doporučená nebo povinná literatura

ARTAUD, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec, Herrman a synové, 1991

BARBA, Eugenio; SAVARESE, Nicola: Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců, Divadelní ústav, Lidové noviny, Praha, 2000

BRECHT, Bertlot: Myšlenky, Československý spisovatel, Praha, 1958

BROCKETT, Oscar G.: Dějiny divadla, Nakladatelství Lidové noviny, Institut umění - Divadelní ústav, Praha 2008

BROOK, Peter: Pohyblivý bod: Čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987, Nakladatelství Studia Ypsilon, Praha, 1996

BROOK, Peter: Prázdný prostor, Panorama, Praha, 1988

CÍSAŘ, Jan: Člověk v situaci, NAMU, Praha, 2016

ČECHOV, Michail: Hercova cesta, KANT, Praha, 2017

DONELLAN, Declan: Herec a jeho cíl, Brkola, Praha, 2007

FISCHER -LICHTE, Erika: Estetika performativity, Mníšek pod Brdy, 2011

GROSSMAN, Jan: Jan Grossman k českému divadlu 20. století, NAMU, Praha, 2021

GROSSMAN, Jan: Texty o divadle, Pražská scéna, Praha,1999

GROTOWSKI, Jerzy: Od chudého divadla k divadlu pramenů, Praha 1981

HYVNAR, JAN:an: Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století: KANT, Praha, 2011

JOHNSTONE, Keith: IMPRO: Improvizace a divadlo, NAMU, Praha, 2014.

KRAUS, Karel: Divadlo ve službách dramatu: Institut umění - Divadelní ústav, Praha 2001

LEHMANN, Hans Thies: Postdramatické divadlo. Divadelný ústav, Bratislava, 2007.

MEJERCHOLD, Vsevolod Emiljevič: Přestavba divadla: úvahy o moderním divadle a jeho funkci, Praha 1946

PAVIS, Patrice: Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů, Divadelní ústav, Praha 2003

GORIAUX PELECHOVÁ, Jitka: Divadlo Thomase Ostermeiera, KANT, Praha, 2015: Divadlo Thomase Ostermeiera, KANT, Praha, 2015

TAIROV, Alexander: Odpoutané divadlo, Zápisky režiséra, Praha 1927

VOSTRÝ, Jaroslav: Ejzenštejnovy lekce divadelní režie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1987

VOSTRÝ, Jaroslav: Obraz a příběh: scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění, KANT, Praha, 2008

VOSTRÝ, Jaroslav: O hercích a herectví: druhé, rozšířené vydání, KANT, Praha, 2014

VOSTRÝ, Jaroslav: Předpoklady hereckého projevu, NAMU, Praha, 2021

VOSTRÝ, Jaroslav: Režie je umění, Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Praha, 2009

VOSTRÝ, Jaroslav: Scénování a umění, KANT, Praha, 2020

VOSTRÝ, Jaroslav: Scénování v době všeobecné scénovanosti (úvod do scénologie), KANT Praha, 2012

ZICH, Otakar: Estetika dramatického umění, AMU, Praha, 2019

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se vypracování režijní knihy a vypracování dramaturgicko-režijní koncepce inscenace. Předpokládá se aktivní účast na seminářích.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů