Teorie a praxe činohry 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201TPI2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana SÍLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má formou semináře studenty vést k pochopení zdrojů a konstitutivních prvků činohry ve smyslu dramatu, resp. dramatu ve smyslu činoherního divadla pomocí spojování vlastních pokusů o psané dramatické texty s teoretickou reflexí nejdůležitějších tendencí moderní činohry. V tomto případě jde především o tvorbu scénického projektu v té fázi, ve které se rovná psanému dramatickému textu. Tomu odpovídá dvojí východisko reflexe, na níž je výuka založena a která spočívá jednak v analýze příslušných pojmů a jednak v analýze vlastních studentských prací, jejichž problematika se stává polem vlastního (tvůrčího) ověřování těchto pojmů.

Forma studia

Semináře, vypracování písemné práce.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem a podmínkou je aktivní účast studentů na všech seminářích a včasné plnění zadaných úkolů.

Obsah kurzu

Předmět výuky režisérů a dramaturgů ve 3. ročníku bakalářského studia, který je má formou semináře vést k pochopení zdrojů a konstitutivních prvků činohry ve smyslu dramatu, resp. dramatu ve smyslu činoherního divadla. Nezbytnost teoretické reflexe stále nejrozšířenějšího a v moderním světě základního divadelního druhu, ze kterého se odvozuje řada příbuzných druhů v jiných médiích, se aktualizuje v situaci eskalujícího všeobecného scénování. Konsekvence tohoto fenoménu, spojené s důsledky současného postavení umění na vše zahrnujícím trhu – nutí činohru v zájmu uchování vlastního možného přínosu a s ním spojeného zájmu potenciálních diváků nově objevovat svůj vlastní prostor. Jde o prostor, který zůstává navzdory snaze normativních estetik nikdy trvale nevymezený nějakými danými hranicemi: je to totiž prostor, který neurčují látkové ani formálně stylové meze, protože je totožný s životní potřebou, ze které drama jako vyjádření a snaha o pochopení dramatu světa a života vzniklo. Tomu odpovídá takový způsob výuky, který je adekvátní vysoké umělecké škole, protože vychází z vlastního dramatického cítění talentovaných studentů a studentek, u nichž se dožaduje vyjádření odpovídajícího zvolenému studijnímu oboru.

Výuka zahrnuje v letním semestru tyto okruhy pojmů/problémů:

  1. Text a obraz: drama a scéna, slyšené a viděné, slovní text a text inscenace; slovní a mimoslovní jednání; slovní text v hierarchii divadelních prostředků; moderní drama jako motivická struktura.
  2. Děj a kompozice: dějové a mimodějové prostředky účinu; prostor a čas; tempo a rytmus; linearita a „mnohohlasost“; zápletková komedie a lyrické drama; problémové drama a dramatická báseň.
  3. Drama a žánrově-stylové řešení: tragédie, komedie a drama v užším smyslu; klasicismus, realismus a romantismus, resp. expresionismus; styl a chronotopos, chronotopos cesty a „okamžiku“.
  4. Drama a jednající osoba: maska a postava; (individuální) charakter a typ, typ a prototyp, resp. archetyp; hrdina a everyman; pevné typy či obory a moderní drama; drama a herec, resp. herectví.
  5. Drama a média: divadelní a filmové drama a divadlo ve filmu a film v divadle; TV drama a televizní seriál, sitcom atd. a vliv divadla na televizi a televize na drama; drama a rozhlas.

Doporučená nebo povinná literatura

Viz literatura související s příslušnými tematickými okruhy k postupové zkoušce z historie a teorie činoherního divadla a k postupové zkoušce z činoherní režie a dramaturgie.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení klasifikace na základě předložené písemné seminární práce na zadané téma.

Poznámka

Činohra se tu rovná dramatu, chápanému ovšem nikoli jenom jako psaný text, ale jako divadlo vycházející z psaného textu. Tento text mu totiž nejenom zajišťuje příslušnou slovesnou bázi, ale otevírá právě na této bázi možnosti k takové tematizaci životních látek, která má co dělat s viděním světa jako prostoru lidského jednání totožného s rozhodováním. Tedy na té úrovni vztahu člověka k druhým a ke světu, na které se stýká drama v genologickém smyslu s dramatem v té podobě, v jaké se uplatňuje nejenom v jiných uměleckých druzích, ale i „ve skutečnosti“.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů