Teorie a praxe jevištního slova 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
201TPJ1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Zuzana SÍLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana SÍLOVÁ, Milan ŠOTEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poetika je tu rozvíjena nejenom za účelem zvládnutí příslušných poznatků, ale zejména z hlediska rozvíjení citu pro slovo a rodný jazyk v tradicích výuky, jejíž představitelkou na DAMU byla doc. Jiřina Hůrková. V této tradici jsou (na rozdíl od filologického a literárněvědného pojetí) např. při výuce versologie její specifické elementy rozvíjeny na úrovni, na níž se vztah metra a rytmu studuje v souvislosti s obecnou problematikou jevištního rytmu, slovo se odvozuje z tělesného gesta (od gestus) či stává se gestem a vztah sémantické a prozodické roviny slovního vyjadřování se činí nedílnou součástí studia vztahu racionální a emocionální, diskurzivní a imaginativní, vnější a vnitřní, sdělovací a umělecké, věcné a estetické stránky jevištního projevu.

Forma studia

Prosemináře, přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na seminářích, vypracování písemné práce.

Obsah kurzu

Předmět zaměřený na studenty 2. ročníku herectví a režie-dramaturgie poskytuje hlubší vhled do problematiky slova na jevišti na té úrovni, kde se teorie a praxe herectví stýká s obecnou poetikou, sémantika s prozodií a slovní jednání s obecnými principy slovního a slovesného vyjadřování.

Výuka v zimním semestru zahrnuje tyto okruhy pojmů/problémů:

  1. Konstativní, resp. narativní a performativní stránka slovního vyjadřování; vyprávění a předvádění (scénování) v denní praxi a ve specifickém scénickém útvaru.
  2. Literární a orální, psaný text a mluvní projev, jevištní realizace slova jako prostředek pochopení smyslu psaného textu pomocí navrácení slova jeho mluvně tělesnému základu.
  3. Slovo a obraz, věcné a básnické vyjadřování, literární a jevištní tropy; věcné sdělení a estetické ozvláštnění, understatement a patos.
  4. Próza a verše, základní versologické pojmy; metrum a rytmus; nejčastěji užívané dramatické veršové útvary; Zich o básnických typech a Mukařovský o motorickém dění v poezii.
  5. Přízvuk a délka: čeština mezi systémem sylabotonickým a časoměrným? Slovo a prostor v Zeyerově Radúzovi a Mahuleně.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura a studijní pomůcky

Aristoteles: Rétorika /v překladu Antonína Kříže/, Praha 1999;

Divadlo 5/1967 (květen) /číslo věnované národnímu jazyku a jazyku dramatu/;

Červenka, M. Kapitoly o českém verši, Praha 2006;

Gasparov, M. L. Nástin dějin evropského verše, Praha 2010/2012;

Hála, B., Sovák, M. Hlas, řeč, sluch, Praha 1962 /6. přepr. vydání/;

Hrabák, J. Poetika, 2. vyd. 1977;

Hrabák, J. Úvod do teorie verše, 1978;

Hůrková, J. Česká výslovnostní norma, Praha 1995;

Hůrková–Novotná, J., Makovičková, H. Základy jevištní mluvy, 2 svazky, Praha 1986;

Jak rozumět českému dramatu 19. století. Sborník vybraných statí V. Macury, A. Sticha, J. Frejky, J. Honzla, Studijní texty Ústavu teorie scénické tvorby DAMU 2019;

Jakobson, R. Poetická funkce, Jinočany 1995 /vybrané stati/;

Lukavský, R. Kultura mluveného slova, Praha 2000;

Marcus Fabius Quintilianus. Základy rétoriky, Praha 1985;

Mathesius, V. Řeč a sloh, Praha 1966;

Mukařovský, J. Kapitoly z české poetiky I.–III., Praha 1948 /vybrané stati, z nichž většina zařazena i v dalších sbornících Mukařovského studií/ (O rytmu v moderním českém básnictví a o českém volném verši, Dvě studie o dialogu);

Mukařovský, J. O motorickém dění v poezii, Praha 1985;

Veltruský, J. Drama jako básnické dílo, Brno 1999;

Veltruský, J. Zvukové vlastnosti textu a hercův hlasový projev. In (týž) Příspěvky k teorii divadla, Praha 1994: 102–116; pdf

Vostrý, J. Scénologie dramatu, Praha 2011: 63–79 (z kap. Drama a rétorika)

Zich, O. O typech básnických (1917/18, 1937). In Kudrnáč, J. (ed.) Česká literární kritika v dotyku se strukturalismem, Brno 2003

Dále viz literatura související s tematickými okruhy 3–7 k postupové zkoušce z historie a teorie činoherního divadla a 6–11 k postupové zkoušce z činoherního herectví a režie-dramaturgie.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na základě předložené písemné seminární práce na zvolené téma.

Poznámka

Vzhledem k všeobecné zanedbanosti péče o kulturu slova ve společnosti i zejména o kultivaci citu pro slovo na úrovni středoškolského vzdělání je – vedle kultivace hlasového a mluvního projevu – ve 2. ročníku studia činoherního herectví nezbytné obrátit pozornost posluchačů a posluchaček k těm subtilnějším vlastnostem činoherního vyjadřování, které nelze zvládnout bez základních poznatků z poetiky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost K225
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
SÍLOVÁ Z.
10:00–11:30
(paralelka 1)
RD
Út
místnost K225
Pracovna pedagogů

(Karlova 26, Praha 1)
ŠOTEK M.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Herectví
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:00–11:30 Zuzana SÍLOVÁ Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
RD paralelka 1
Út 10:45–12:15 Milan ŠOTEK Pracovna pedagogů
Karlova 26, Praha 1
Herectví paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů