Výchova k vědomému pohybu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VVO3 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BÁRTA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Psychosomatická kondice,

Forma studia

Pravidelné týdenní setkávání celého ročníku ve velkém sále, využívání velkého prostoru pro pohybování se, zpětná vazba na jednotlivá pohybová zadání:

Předpoklady a další požadavky

Přepoklad koordinovaného pohybu, rytmické cítění, předpoklad pohybové představivosti, muzikální projev. Hra na nástroj vítaná.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

BARBA, E., SAVARESE, N. and col. Slovník divadelní antropologie. Praha: Divadelní ústav, 2000.

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928.

BLÁHOVÁ, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. Praha: Česká grafická unie, 1935.

BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita, 2003.

BLAHUTKOVÁ, Marie; Jonášová, Daniela. Využití hudebně pohybové výchovy v rytmické gymnastice. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: UK Pdf, 2004.

BOGART, Anne; LANDAU, Tina. Úhly pohledu. Praha: Divadelní ústav, 2007.

BROOK, Peter. Pohyblivý bod. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1996.

ČECHOV, Michail. O herecké technice. Praha: Divadelní ústav, 1996.

DONNELAN, Declan. Herec a jeho cíl. Praha: Brkola, 2007.

GRECMANOVÁ, H., Urbanovská, E., Novotný, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, 2000.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: vize, metody a techniky herectví. Praha: Pražská scéna, 2000.

KALHOUS, Z.; Obst, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001. Kröschlová, Eva. Jevištní pohyb: Herecká pohybová výchova. 2., dopl. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 1998.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Ladění: Psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: DAMU, 1998.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Nauka o pohybu: Odborný učební text pro pedagogy tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964. Kröschlová, Jarmila; Kröschlová, Eva. Výrazový tanec: Taneční tvorba. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002.

KURKOVÁ, Libuše aj. Hudebně pohybové hry v mateřské škole: Učebnice pro 3. ročník studia oboru Učitelství pro mateřské školy na středních pedagogických školách. Praha: SPN, 1989.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971.

KURKOVÁ, Libuše; Eben, Petr. Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí: Učební text pro 3. roč. pedagogických škol, obor vychovatelství a odborný text pro učitele lidových škol umění. Praha: SPN, 1975.

KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004.

LÖSSL, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. I. díl: Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva (děti ve věku 6-9 let. Praha: Česká obec sokolská – ústřední škola, 1996.

LÖSSL, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. II. díl: Pohybová průprava mladšího žactva v hodinách rytmické a pohybové výchovy. Praha: Česká obec sokolská – ústřední škola, 1999.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: Deset lekcí pro začínající pedagogy. Praha: NIPOS, 2012.Mareš, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.

MAREŠ, J., Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.

MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha: CODEX Bohemia, 1998.

PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998.

POLZEROVÁ, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (Průprava dětí mladšího školního věku). Praha: ARTAMA-NIPOS, 1995.

PRŮCHA, J.; Walterová, E.; Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. Praha: NIPOS, 2009.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS, 2007.

Švandová, Lenka; Mojdl, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem. Praha: NIPOS, 2011.

TURBA, Ctibor. Cirkus Alfred. Praha: Divadlo Alfred 2006.

TUFNELL, Miranda, Crickmay, Chris. Tělo, prostor, představa. Praha: NAMU, 2020.

VALIŠOVÁ, A., Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.

ZÁDĚROVÁ-KYTÝŘOVÁ, Markéta. Základy taneční gymnastiky. Praha: SPN, 1980.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S221
Velký sál

(Karlova 26, Praha 1)
BÁRTA J.
15:30–17:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:30–17:00 Jan BÁRTA Velký sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů