Kresba a malba 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KLM3 Z 3 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 39 až 54 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je osvojení si schopnosti „více vidět skutečnost“ a být schopen analyzovat rozmanitost jejích forem, tvarů, linií, hmot, barev a světelných vlastností, vzájemných vztahů věcí a následně technických a výrazových možností výtvarného vyjádření. Za nejdůležitější považuji otázky prostorového vnímání a chápání skutečnosti, skladebnosti vztahů věcí a hmot, problém kompozičních zákonitostí a znalost psychologických aspektů barev.

Forma studia

Při malbě zátiší studenty vedu k tomu, aby jeho jednotlivé prvky chápali jako hmotově, tvarově a materiálově autonomní aktéry na scéně. Aby mohly věci vytvářet živý, bohatý a nakonec i organický celek, musí být nejprve každý jednotlivý prvek sám za sebe, musí mít svůj nezaměnitelný charakter. Teprve tato rozmanitost může vytvořit jednotu, která má výrazovou sílu obrazu světa.

Malba aktu není chápána pouze jako studium lidské anatomie, prověřování vztahu vzájemných tělesných proporcí, otázek světla, barvy a hmoty, ale i výrazu elementární existenciální pozice -lidského těla v prostoru světa.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost výtvarně řešit zadané úkoly v intencích cíle studia.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Studijním materiálem jsou encyklopedie výtvarného umění a monografie autorů českého a světového malířství. Dalšími informačními zdroji jsou teoretické statě historiků umění a myslitelů širokého názorového spektra, které umožňují studentům hledat a nalézat jejich vlastní tvůrčí naturel a osobitý úhel pohledu.

Hodnoticí metody a kritéria

Vzhledem k tomu, že studenti přicházejí na DAMU z nejrozličnějších středních škol a sociálních prostředí, mnohdy nedostatečně vybaveni výtvarnými zkušenostmi a technickými dovednostmi, při hodnocení přihlížím především k jejich aktivitě, otevřenosti a míře zvědavosti.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů