Aplikovaná teorie 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALAT2 zkouška 3 česky letní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alice SJÖSTRÖM KOUBOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Přednášky, semináře.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Aplikovaná teorie 1.

Podmínkou zápisu na předmět 204ALAT2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 204ALAT1

Obsah kurzu

Kurz se zaměří na získávání nových znalostí a interaktivní zkoumání témat, která jsou bezprostředně spjatá s divadelní tvorbou a zároveň představují zdroje pro porozumění divadlu a člověku v kontextu současné společnosti i jejího historického vývoje. Mezi hlavní témata budou patřit etické přístupy a jejich propojení s divadelní praxí. Hra jako antropologická, filosofická a estetická kategorie, tělesnost ve spojení s normativitou a identitou. Otázka singularity, události a nevyslovitelného.

Jednotlivá setkání se budou sestávat ze společného porozumění klíčovému textu pro dané téma a následné diskuze opřené o referáty studentů.

Mezi témata, kterými se budeme zabývat, patří:

 1. Performativ, performativita, performance, performance art, performance studies.
 2. Performativní psaní, performativní metodologie, performativní praxe.
 3. Etika a rozlišení různých etických přístupů.
 4. Etika ve vztahu k divadelní tvorbě.
 5. Zobrazení etických dilemat v divadle.
 6. Divadlo jako oáza štěstí. Divadlo jako nástroj etického rozvoje.
 7. Divadlo jako instituce. Etické ambivalence a konfliktní témata.
 8. Divadlo a politika.
 9. Politicky angažované divadlo.
 10. Divadlo jako veřejná instituce, kulturní centrum a jeho poslání.
 11. Kulturní politika.
 12. Politika identity a kulturní apropriace.

Doporučená nebo povinná literatura

Výňatky z následujících děl:

BACHELARD, Gaston. Poetika prostoru, přel. Josef Hrdlička. Praha: Malvern, 2009. 248 s. ISBN 978-8086702-61-2

BATAILLE, Georges. Vnitřní zkušenost, Přel. J. Hrdlička. Praha: Dauphin, 2003. 268 s. ISBN 80-7272-060-0

BLANCHOT, Maurice. Friendship.Transl. Elisabeth Rottenberg. Stanford, California: Stanford University Press, 1997. 324 s. ISBN 9780804727594

GILIGANOVÁ, Carol. Jiným hlasem: o rozdílné psychologii žen a mužů. Praha: Portál, 2001. 192 s. ISBN 80-7178-402-8

FINK, Eugen. Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta, 1992. 61 s. ISBN 80-204-0224-1

FISCHER, Tony, KATSOURAKI, Eve (Eds.). Performing Antagonism, Theatre, Performance & Radical Democracy. New York: Palgrave MacMillan, 2017. 351 s. ISBN 9781349950997

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. přel. M. Polochová. Vyd. 1. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. 334 s. ISBN 978-80-904487-2-8

HELD, Virginia. Etika péče: osobní, politická a globální. Praha: Filosofia, 2016. 314 s. ISBN 978-80-7007-447-3

JOST, Francois. Realita/fikce: říše klamu. Přel. L. Šerý. Praha: Akademie múzických umění, 2006. 114 s. ISBN 80-7331-056-2

KOUBOVÁ, Alice. „Etika odvrženého a morálka oběti: k pojetí lidství a nelidství u Adorna, Butler a Améryho“. In: Filozofia, 69. Praha, 2014. s. 549-557

KOUBOVÁ, Alice. „The Sacrifice and the Ludic Stances Reflected Through the Theatre Practice of the 20th Century“. In: Filozofia, 72. Praha, 2017. s. 451-462.

KOUBOVÁ, Alice. „Topologie vnějšku a vnitřku v autorském herectví”. In: Supplementary Issue No 1, Filozofia 68. Praha, 2013. s. 133-143.

KOUBOVÁ, Alice.(2013) „Experimentální zkoumání struktury zkušenosti”. In: Filozofia 68. Praha, 2013, s. 393-401.

MERLEAU-PONTY, Maurice. Viditelné a neviditelné. přel. M. Petříček. Praha: Oikoymenh, 1998. 280 s. ISBN 80-7298-098-X

PUCHNER, Martin. The Drama of Ideas: Platonic Provocations in Theater and Philosophy. First issued as an Oxford University Press paperback. New York: Oxford University Press, 2014. ix, 254 stran. ISBN 978-0-19-935196-1

SONTAG, Susan. „Proti interpretaci”. In: Kritický sborník, XIV, č. 3. Praha, s. 1–6.

ŠPINKA, Štěpán a kol. Přístupy k etice I. Praha: Filosofia, 2014. 228 s. ISBN 978-80-7007-430-5

ČAPEK, Jakub a kol. Přístupy k etice II. Praha: Filosofia, 2015. 298 s. ISBN 978-80-7007-442-8

Hodnoticí metody a kritéria

Seminární práce během semestru, její prezentace v rámci kurzu, aktivní účast na kurzu. Minimální účast na semináři je 75%.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R210
Učebna R210 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
SJÖSTRÖM KOUBOVÁ A.
13:00–14:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:00–14:30 Alice SJÖSTRÖM KOUBOVÁ Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů