Hledání stylu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALHS2 Z 4 2ST česky letní

Garant předmětu

Jiří HAVELKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HAVELKA, Marta LJUBKOVÁ, Karolína PLICKOVÁ, Robert SMOLÍK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Hledání stylu 1.

Obsah kurzu

Skupinová ateliérová výuka probíhající po celé magisterské studium formou společných konzultací, referátů, přednášek hostů-externistů a odborných diskusí. Jde o tvorbu společného pole divadelního výzkumu vycházejícího ze základního předpokladu, že (alternativní - neinterpretační - autorský) divadelní jazyk je vždy znovu podroben tázání a zkoumání, tedy skrze tvorbu a její reflexi stále otevírá nová pole možností a dílčích odpovědí. Důležitá je otevřenost novým pohledům, myšlenkám a teoriím, ochota riskovat a permanentně přehodnocovat svůj světonázor, pěstovat respekt k odlišnostem a odpovědnost ke společnosti a světu.

Ve druhém semestru je důraz kladen na schopnost prezentace vlastního způsobu divadelního myšlení a jeho obhajoby před spolužáky i pedagogy. Spadá sem tedy samozřejmě také prezentace dosažených tvůrčích výkonů, jejich reflexe a analýza, na základě které student dokumentuje osobní divadelní světonázor, tedy formující se osobitý styl. Celý semestr je tedy veden jednotlivými magisterskými studenty, kteří svými prezentacemi vyvolávají a následně vedou diskuzi. Celý semestr je tedy veden jednotlivými magisterskými studenty, kteří svými prezentacemi vyvolávají a následně vedou diskuzi.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura závisí na společně zvoleném tématu semestru a na aktuálním dění v umění, kultuře a společensko-politickém kontextu.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je min. 75% docházka, dále dle uvážení pedagogů může být podmínkou pro splnění předmětu seminární práce, referát, prezentace.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů