Produkční seminář

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALPS zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Sodja ZUPANC-LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Denisa VÁCLAVOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Semináře a diskuze s odborníky.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Kurz nabízí vstup do problematiky divadelní produkce a uměleckého managementu. Jeho obsah vychází z předpokladu, že v oblasti nezávislého divadla se umělci po studiích často přímo aktivně zapojují do produkčního procesu vlastních souborů. Díky zvládnutí základů produkce mohou také snáze a efektivněji uskutečnit svoje tvůrčí vize a umělecké projekty. Cílem semináře je seznámit studenty se širokou škálou otázek týkajících se problematiky divadelní produkce z pohledu současných trendů nezávislé divadelní tvorby a zmapovat možnosti a jejich praktické osvojení ve smyslu uplatnění na divadelním trhu. Hlavní akcent je položen na teoretické i praktické zvládnutí projektového cyklu, proto je seminář doplněn dílnami, kde si studenti vyzkouší jednotlivé fáze divadelní produkce.

Hlavní témata předmětu:

  1. Jak připravit úspěšný projekt? Okolnosti a příprava projektu, konkurence, mapování prostředí, modely spolupráce. Role umělce jako iniciátora projektu. Obsah projektu, hlavní cíl, specifické cíle, jednotlivé výstupy a výsledky projektu, aktivity, cílová skupina, časový rozsah, rizika.
  2. Jak správně spočítat projekt? Rozpočet, struktura nákladů, zpětná kontrola, sledování rozpočtu. Vyúčtování.
  3. Jak a kde požádat o podporu? Co je fundraising a proč je důležitý. Kdo se zabývá fundraisingem. Podporovatelé a zdroje. Hlavní zásady. Potřebné dovednosti. Motivace. Metody a nástroje. Fundraisingový plán, jak ho sestavit a co obsahuje. Poslání a nastavení vnitřních procesů a pravidel. Pravidla úspěchu fundraisingu. Nejčastější chyby. Práce s lidmi. Udržení dlouhodobé podpory. Založení vlastní neziskové organizace - vize a poslání. Praktická dílna, jak žádat o podporu.
  4. Jak zrealizovat projekt? Jednotlivé fáze realizace - programování, identifikace, formulace, financování, implementace a vyhodnocení projektu. Stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů. Silné a slabé stránky projektu. Harmonogram projektu (časový plán / dramaturgický plán). Řešitelský tým. Výběr spolupracovníků, umělců, týmu - personální zajištění. Portfolio / materiály pro prezentaci. Uzavírání smluv s dodavateli a umělci. Produkční manuál. Technické zajištění. Zkoušky, instalace, akce. Monitoring, dokumentace projektu. Závěrečné zprávy, výroční zprávy, evaluace.
  5. Jak propagovat projekt? PR a propagace projektu. Efektivní komunikace s médii. Práce s cílovou skupinou a s publikem. Psaní, ukázky a distribuce tiskových zpráv. Plánování v PR a inzerce. Jak sestavit media plán. Dlouhodobé udržení pozornosti médií. Strategické plány z pohledu PR a propagace. Nejčastější chyby organizátorů kulturních projektů. Jak připravit a realizovat tiskovou konferenci. Pravidla při tvorbě webových stránek a propagačních materiálů. Efektivně na sociálních sítích. Image organizace.
  6. Co je kulturní politika? Kulturní politika ČR - základní dokumenty. Jaká je podpora a financování kultury z veřejných prostředků v České republice. Kde a jak žádat o peníze - možnosti firemních dárců. Princip a proces rozhodování v dotačním řízení na MK ČR a Hlavním městě Praha. Obsah a struktura žádosti o grant. Grantové okruhy. Druhy formulářů. Kritéria hodnocení. Povinné přílohy. Sestavení rozpočtu. Vyúčtování dotace. Závěrečná zpráva. Výroční zpráva. Příklady úspěšných žadatelů. 

  7. Dotace a programy Evropské unie. Zahraniční finanční zdroje. Vedení mezinárodních projektů. Koprodukce, partnerství, sítě. Příklady mezinárodních projektů. Příklady dobré praxe.
  8. Shrnutí a příprava na závěrečnou práci. Individuální konzultace při přípravě projektů. Praktická dílna psaní projektů. Prezentace závěrečných projektů a jejich rozbor.

Doporučená nebo povinná literatura

HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. 1. vyd. Praha: KANT - Karel Kerlický Akademie múzických umění v Praze, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7437-008-3. 
KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2009. 146 s. ISBN 978-80-7008-236-2.

DE BOTTON, Alain. Umění jako terapie. Vydání první. Zlín: Kniha Zlín, 2014. 239 stran. ISBN 978-80-7473-161-7.

MARKOVÁ, Blanka, ŽÁKOVÁ, Eva, ŽAROŠSKÁ, Michaela. Podpora umění a kultury z Evropské unie. 1. vyd. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2012. 219 s. ISBN 978-80-7008-285-0.

MELKOVÁ, Pavla a kol. Manuál tvorby veřejných prostranství. 1. vyd. IPR/SDM/KVP, Praha, 2014–09. 290 s. ISBN 978-80-87931-11-0.

KURZ, Sibylle. Pitch it!. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. 170 s. ISBN 978-80-7331-284-8.


Kancelář kreativní Evropa [online]. Dostupné z: https://www.kreativnievropa.cz/

Magistrát hlavního města Prahy [online]: Městské granty. Dostupné z: http://www.praha.eu

Magistrát hlavního města Prahy [online]: Koncepce kulturní politiky hl.m.Prahy. Dostupné z: http://kultura.praha.eu

Ministerstvo financí [online]: Podpora projektů. Dostupné z: https://www.mfcr.cz


Ministerstvo kultury České republiky [online]: Podpora profesionálního umění. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/

Ministerstvo kultury České republiky [online]: Státní kulturní politika MK ČR. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/

Ministerstvo zahraničních věcí [online]: Podpora projektů. Dostupné z: https://www.mzv.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení probíhá na základě aktivní účasti na semináři (min.75%). Předmětem hodnocení bude vypracovaná písemná práce a její rozbor během ústní zkoušky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů