Autorský umělecko-pedagogický projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205AUPP1 Z 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře, praxe.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Autorský umělecko-pedagogický projekt může mít jednu z těchto podob:

  1. divadelní nebo recitační inscenace se skupinou dětí nebo mládeže, dětským nebo středoškolským souborem;
  2. dramatickovýchovný projekt – série dílen nebo lekcí spojených společným tématem, látkou nebo výukovým záměrem v oblasti dramatických dovedností; může mít formu cyklu dílen, na sebe navazujících lekcí, vícedenního soustředění, série dramatických aktivit ve vyučování některému výukovému předmětu (literatura, historie, občanská výchova atp.) nebo průřezového tématu z RVP; celkový rozsah musí být minimálně 8 výukových jednotek, v případě víkendové dílny musí být tato realizována alespoň dvakrát; projekt může být realizován nejen s dětmi a mládeží, ale i s jinými věkovými skupinami;
  3. divadelní projekt orientovaný na děti a mládež, případně na jiné skupiny s důrazem na výchovný aspekt; může mít formu divadla ve výchově a vzdělávání, divadla fóra, divadla site-specific nebo divadelní inscenace určené speciálně dětem; posluchač, který přihlašuje divadelní projekt předpokládající spolupráci dalších dospělých v pozici herců, přednašečů, interpretů apod., musí vycházet z vlastní koncepce a mít po dobu přípravy a provedení rozhodující podíl na jeho vytváření.

Cíle předmětu:

  1. Ověření dovedností a vědomostí z oblasti didaktiky dramatické výchovy a dalších předmětů, které posluchač získal v průběhu studia.
  2. Příprava autorského projektu.
  3. Realizace projektu.

Součástí tohoto předmětu jsou pravidelné semináře, na nichž posluchači konzultují průběh přípravy a realizace projektu.

Při tvorbě a realizaci projektu uplatňuje student i znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu. V případě, že posluchač v bakalářském stupni studia realizoval interní dramatickovýchovný projekt (B), musí si zvolit buď projekt A, nebo projekt C.

Ať už se posluchač rozhodne pro jakýkoliv typ projektu, musí to být projekt v maximální míře autorský.

Tematické okruhy:

  1. Výběr typu projektu.
  2. Shromažďování materiálů, primární a sekundární literatury.
  3. Koncipování a plánování projektu; konzultování projektů kolegů.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě písemného záznamu přípravy vlastního projektu a aktivity na seminářích.

Během semestru je vyžadována samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů