Divadelní projekt II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DPPRB ZK 4 60 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 55 až 75 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Projekt „epického“ divadla

Výchozím bodem tohoto integrujícího projektu je literární text s výrazným dramatickým obsahem a divadelním potenciálem. Práce vychází z vědomostí a dovedností, nabytých v Divadelním projektu I a rozvíjí je dále na složitějším výchozím materiálu a v podmínkách ansámblové spolupráce.

Zadání práce probíhá tak, aby byl poskytnut dostatečný prostor pro samostatnou dramaturgickou a dramaturgicko-režijní práci studentů – jejich úkolem je vybrat z okruhu nabídnutých textů či textů, jež sami nalezli, odpovídající text a zpracovat písemně základní inscenační představu. Inscenační představa by měla směřovat k využití divadelní znakovosti a metaforičnosti, k níž byli studenti v předchozí práci vedeni, a v maximální míře otvírá prostor pro tvůrčí aktivitu posluchačů.

V tomto projektu si posluchači prohlubují praktické zkušenosti se zákonitostmi divadelní práce ve všech složkách včetně dramaturgické a režijní. Cílem práce je vytvořit kratší divadelní tvar, příp. tvary, který bude v návaznosti na předchozí zkušenosti dále specificky rozvíjet jevištní tvořivost a obrazivost studentů a podporovat jejich tvůrčí sebevědomí, směřující ke schopnosti samostatné tvůrčí práce na divadelním tvaru.

V případě potřeby může dojít k propojení předmětů Základy dramaturgie 3, Herecká výchova a metodika herecké práce 2 a Scénická hudba 1. Míra propojení těchto předmětů s divadelním projektem je dána charakterem látky, typem projektu i složením skupiny a jejími potřebami.

Tématické okruhy

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je završen prezentací kratšího divadelního tvaru či tvarů v rámci klauzur katedry.

Další požadavky na studenta: předem připravená základní textová podoba projektu a výchozí dramaturgicko-režijní koncepce, kterou je v případě potřeby možné konzultovat s vyučujícími předmětu Základy dramaturgie 3.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů