Herecká výchova a metodika herecké práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HEVP2 Z 1 2CT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se zorientuje v prostoru herecké akce na základě úryvku dramatického textu, v základních rysech charakterizuje hereckými prostředky postavu, začne budovat partituru hereckých impulsů.

Z vlastní praxe vyvozuje student metodické principy pro práci se skupinou.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět Herecká výchova navazuje na zkušenosti z předmětu Herecká propedeutika - po období improvizačního rozehrávání se směřuje k základům vědomého budování herecké postavy a strukturace herecké akce, od budování autorské akce k herecké analýze daného dramatického textu a “vrůstání” do okolností daných autorem. Studenti získávají základy budování uvědomělé herecké techniky. Předmět je koncipován jako třísemestrální.

V případě potřeby může dojít k propojení s předmětem Divadelní projekt II. Míra propojení těchto předmětů je dána charakterem látky, typem projektu i složením skupiny a jejími potřebami.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

LUKAVSKÝ, Radovan. Stanislavského metoda herecké práce: Učebnice pro předmět herecká výchova na konzervatořích, stud. obor herectví. 1. vyd. Praha: SPN, 1978. 155, [2] s. Učebnice pro stř. školy.

ČECHOV, Michail Aleksandrovič. Hercova cesta; O herecké technice. Překlad Zoja Oubramová. Vydání druhé, první společné vydání v nakladatelství KANT. V Praze: KANT - Karel Kerlický pro AMU, 2017. 254 stran. Disk. Velká řada; svazek 39. ISBN 978-80-7437-241-4.

DONNELLAN, Declan. Herec a jeho cíl. Praha: Brkola, 2007. 247 s. ISBN 978-80-903842-1-7.

Doporučená literatura:

VOSTRÝ, Jaroslav. O hercích a herectví: osobnost a umění. Vyd. 1. Praha: Achát, 1998. 274 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-902221-7-X.

VOSTRÝ, Jaroslav. Předpoklady hereckého projevu. 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1991. 143 s.

FREJKA, Jiří. Jevištní řeč a verš tragedie. Praha: Umělecká beseda, 1944. 22 s.

BERGMAN, Aleš. Studie o herectví a jeho pedagogice. Vydání první. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2016. 129 stran. ISBN 978-80-7460-099-9 • ilustrace, portréty

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě komentované bezprostřední práce v hodinách a na základě domácích příprav.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů