Úvod do scénografie I

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205SCEPA Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student:

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V předmětu se studenti seznamují se základy scénografické disciplíny. Studenti zúročují poznatky a zkušeností, jež získali při předchozí práci s materiálem a předmětem. Důraz je kladen na prohlubování schopnosti divadelně a výtvarně myslet a rozvíjení schopnosti výtvarně vnímat kvalitu a smysl prostorového uspořádání ve vztahu k dramatickému ději.

Výuka navazuje na vědomosti z oborů divadelně teoretických a na získané dovednosti a vědomosti z oborů divadelně praktických. Předmět čerpá a rozvíjí znalosti a dovednosti z kurzu Výtvarně dramatická propedeutika

V případě potřeby může dojít k propojení s předmětem Divadelní projekt I. Míra propojení je dána charakterem látky, typem projektu i složením skupiny a jejími potřebami.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace vlastní výtvarně prostorové kompozice vycházející ze zadané dramatické situace.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů