Výtvarně dramatická propedeutika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205VDPP2 Z 1 1DT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V tomto předmětu studenti využívají znalosti a zkušenosti s prací s materiálem a předmětem získané v předchozím semestru. Předmět se zaměřuje na vnímání specifických vlastností různých materiálů, stejně jako významů, které v sobě nese v tomto případě loutka. Studenti se seznamují se základními typy loutek; v drobných etudách zkoušejí, jak rozdílné vlastnosti má každý jejich druh. Seznamují se s konstrukcí typů loutek a pomocí názorných ukázek poznávají, jak technologie ovlivňuje schopnost pohybu loutky a tím i charakter postavy, kterou představuje.

Těžištěm práce je praktická zkušenost v práci s materiálem, která zároveň rozvíjí výtvarné i dramatické vidění a vnímání. Hlavním cílem je otevřít posluchačům vstup do světa divadla předmětů a loutek a tímto způsobem iniciovat zájem o loutkářskou tvořivost.

Zkušenosti z tohoto předmětu mohou studenti využít, prověřit a úročit např. v předmětech Úvod do scénografie I. a Hra s předmětem a loutkou.

V případě potřeby může dojít k propojení s předmětem Divadelní projekt I. Míra propojení je dána charakterem látky, typem projektu i složením skupiny a jejími potřebami.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace tří typů vlastnoručně vyrobených loutek:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů