Média a umění 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EMA1 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Prohloubit znalosti posluchačů v segmentu vzájemného působení médií a umění.
 2. Prohloubit znalost struktury českých médií s kulturním zaměřením, včetně správného vyhodnocování dopadu publicity v nich (čtenost, tištěný a prodaný náklad, poslechovost, sledovanost, návštěvnost).
 3. Zvýšit schopnost posluchačů úspěšně komunikovat s médii.
 4. Seznámit posluchače s možnostmi i limity užívání netradičních forem komunikace (např. guerillová nebo virální komunikace).
 5. Prohloubit schopnost posluchačů aktivně užívat tzv. nová média a sociální sítě v marketingové praxi.

Forma studia

Kreativní, interaktivní semináře; řízený dialog, řízená diskuse s hosty (samostatná příprava formou případových studií), skupinové hodnocení samostatné tvorby, odborná kritika mediální komunikace vybraných kulturních institucí a projektů.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti na úrovni obsahu bakalářských seminářů Úvod do problematiky médií a Mediální praktikum, včetně doporučené literatury pro tyto semináře.

Obsah kurzu

 1. Umění v médiích.
 2. Média v umění.
 3. Guerilla a virální komunikace.
 4. Nová média a sociální sítě.
 5. Specifika televizní a rozhlasové kritiky.
 6. Česká kulturní periodika.
 7. Mediální glosáře, periodika na internetu.
 8. Mediální trh v České republice.

Doporučená nebo povinná literatura

Thomas Patalas: Guerillový marketing, Grada Publishing, Praha 2009

Jan Jirák, Barbara Köpplová: Masová média, Portál, Praha 2009

Vojtěch Bednář: Krizová komunikace s médii, Grada Publishing, Praha 2012

Lukáš Urban, Josef Dubský, Karol Murdza: Masová komunikace a veřejné mínění, Grada Publishing, Praha 2011

David Giles: Psychologie médií, Grada Publishing, Praha 2012

Irena Reifová: Slovník mediální komunikace, Portál, Praha

Jan Jirák, Vlastimil Ježek: Média a my, AMU, Praha, 2014

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů