Leadership 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206LDR1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem výuky je umožnit studentům rozvíjet své manažerské schopnosti tak, aby v praxi dokázali řídit projekty, instituce či týmy. Program využívá všech znalostí a zkušeností, které studenti získali svou praxí a studiem.

Soustředíme se na schopnosti, které studentům umožní:

Základní ambicí programu je podpořit samostatné myšlení studentů. Vycházíme z principu, že studenti mají dostatek znalostí a podnětů a je užitečné provést je při jejich aplikaci do praxe.

Úspěšný absolvent předmětu rozvine způsoby myšlení, které umožňují efektivně nacházet a využívat vlastní způsoby a nástroje řízení. Po absolvování předmětu jsou studenti schopni využít své silné stránky a získané znalosti v praxi a současně mají k dispozici nástroje, které jim umožňují se ze své praxe dále učit. Získávají návyky, které jim umožňují další soustředěné samostudium.

Forma studia

Definice: 
Interaktivní workshopy, v rámci kterých studenti, pod vedením pedagoga, spolupracují při řešení problémových situací, nachází možné způsoby jejich řešení a vytváří vlastní teorie a filozofie.

Základem výuky je práce s případovými studiemi ze života studentů, pedagoga a hostů. Případovou situací je myšlena jakákoliv situace, ve které se student ocitá v pracovním či projektovém týmu, ideálně v řídící roli, a řeší jakýkoliv problémový stav (komunikace, motivace, manipulace, autorita, kontrola, time-management...).

Studenti společně nacházejí vhodná řešení konkrétních případových studií. Styly manažerského řízení jednotlivých studentů tak budou prověřeny při řešení konkrétních situacích a případových studií.

Součástí výuky je využití hostů z řad profesionálů, kteří působí v oblasti náboru pracovníků a vyhledávání odborníků a talentů. Ti umožní studentům se prostřednictvím vlastní zkušenosti seznámit s průběhem náboru kvalifikovaných profesionálů.

Způsob výuky je postaven na principech koučování a mentoringu. Výuka vychází z konkrétních potřeb (cílů) studentů a přizpůsobuje se jim tak, aby mohli využívat aktuálních zkušeností ze své praxe a v rámci výuky hledali nové způsoby řešení problémů, úkolů a výzev.

     

Předpoklady a další požadavky

Doporučené volitelné vzd. Složky.

Výhodou je praxe, zdroj problémových situací, které můžeme v rámci výuky využít. Prostor, kde si mohou získané poznatky aplikovat a ověřovat. Praxí je typicky účast v projektových a pracovních týmech nebo řízení takových týmů.

Obsah kurzu

Hlavními oblastmi výuky jsou:

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:

Workshop, odborné cvičení, odborná prezentace účastníků či hostů.

Doporučená nebo povinná literatura

BAHBOUH, Charif. Pohádka o ztracené krajině: psychologie sebekoučování. V. vydání. Ilustroval Jaroslava BIČOVSKÁ. Praha: Qed Group a.s., 2015. ISBN 978-80-88099-03-1.

COOPER, Brant. a Patrick. VLASKOVITS. The lean entrepreneur: how visionaries create products, innovate with new ventures, and disrupt markets. Hoboken, N.J.: Wiley, 2013.

KOFMAN, Fred. Vědomý business: integrita, úspěch a štěstí. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-747-3.

MLÁDKOVÁ, Meda a Ondřej KUNDRA. Meda Mládková - můj úžasný život. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2420-6.

WHITMORE, John. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti : metoda transpersonálního koučování. 3., dopl. a přeprac. vyd. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-273-4.

PACOVSKÝ, Petr. Člověk a čas: time management IV. generace. Praha: Grada, c2006. Cesty k osobní prosperitě (Grada). ISBN 80-247-1701-8.

PARMA, Petr. Umění koučovat: systemické koučování ve firmě, rodině a škole pro kouče i koučované, studenty, odborníky i veřejnost. Praha: Alfa Publishing, 2006. Management praxe. ISBN 80-86851-34-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě: docházky, aktivity na workshopu, vypracování semestrální práce a její prezentace na závěrečném workshopu.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast na workshopu. Každý účastník musí přinést minimálně jednu vlastní případovou studii (problémové situace, ve které se v rámci své praxe či studia nachází).

Mandatorní podmínka úspěšného ukončení předmětu:

osobní účast na workshopu minimálně 80% z celkového časového fondu. Při nesplnění této podmínky nebudou kredity uděleny.

Poznámka

Předmět bude otevřen pouze za účasti minimálně 5 studentů.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů