Leadership 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206LDR1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem výuky je umožnit studentům rozvíjet své manažerské schopnosti tak, aby v praxi dokázali řídit projekty, instituce či týmy. Program využívá všech znalostí a zkušeností, které studenti získali svou praxí a studiem.

Soustředíme se na schopnosti, které studentům umožní:

Základní ambicí programu je podpořit samostatné myšlení studentů. Vycházíme z principu, že studenti mají dostatek znalostí a podnětů a je užitečné provést je při jejich aplikaci do praxe.

Úspěšný absolvent předmětu rozvine způsoby myšlení, které umožňují efektivně nacházet a využívat vlastní způsoby a nástroje řízení. Po absolvování předmětu jsou studenti schopni využít své silné stránky a získané znalosti v praxi a současně mají k dispozici nástroje, které jim umožňují se ze své praxe dále učit. Získávají návyky, které jim umožňují další soustředěné samostudium.

Forma studia

Definice: 
Interaktivní workshopy, v rámci kterých studenti, pod vedením pedagoga, spolupracují při řešení problémových situací, nachází možné způsoby jejich řešení a vytváří vlastní teorie a filozofie.

Základem výuky je práce s případovými studiemi ze života studentů, pedagoga a hostů. Případovou situací je myšlena jakákoliv situace, ve které se student ocitá v pracovním či projektovém týmu, ideálně v řídící roli, a řeší jakýkoliv problémový stav (komunikace, motivace, manipulace, autorita, kontrola, time-management...).

Studenti společně nacházejí vhodná řešení konkrétních případových studií. Styly manažerského řízení jednotlivých studentů tak budou prověřeny při řešení konkrétních situacích a případových studií.

Součástí výuky je využití hostů z řad profesionálů, kteří působí v oblasti náboru pracovníků a vyhledávání odborníků a talentů. Ti umožní studentům se prostřednictvím vlastní zkušenosti seznámit s průběhem náboru kvalifikovaných profesionálů.

Způsob výuky je postaven na principech koučování a mentoringu. Výuka vychází z konkrétních potřeb (cílů) studentů a přizpůsobuje se jim tak, aby mohli využívat aktuálních zkušeností ze své praxe a v rámci výuky hledali nové způsoby řešení problémů, úkolů a výzev.

     

Předpoklady a další požadavky

Doporučené volitelné vzd. Složky.

Výhodou je praxe, zdroj problémových situací, které můžeme v rámci výuky využít. Prostor, kde si mohou získané poznatky aplikovat a ověřovat. Praxí je typicky účast v projektových a pracovních týmech nebo řízení takových týmů.

Obsah kurzu

Hlavními oblastmi výuky jsou:

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:

Workshop, odborné cvičení, odborná prezentace účastníků či hostů.

Doporučená nebo povinná literatura

BAHBOUH, Charif. Pohádka o ztracené krajině: psychologie sebekoučování. V. vydání. Ilustroval Jaroslava BIČOVSKÁ. Praha: Qed Group a.s., 2015. ISBN 978-80-88099-03-1.

COOPER, Brant. a Patrick. VLASKOVITS. The lean entrepreneur: how visionaries create products, innovate with new ventures, and disrupt markets. Hoboken, N.J.: Wiley, 2013.

KOFMAN, Fred. Vědomý business: integrita, úspěch a štěstí. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-747-3.

MLÁDKOVÁ, Meda a Ondřej KUNDRA. Meda Mládková - můj úžasný život. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2420-6.

WHITMORE, John. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti : metoda transpersonálního koučování. 3., dopl. a přeprac. vyd. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-273-4.

PACOVSKÝ, Petr. Člověk a čas: time management IV. generace. Praha: Grada, c2006. Cesty k osobní prosperitě (Grada). ISBN 80-247-1701-8.

PARMA, Petr. Umění koučovat: systemické koučování ve firmě, rodině a škole pro kouče i koučované, studenty, odborníky i veřejnost. Praha: Alfa Publishing, 2006. Management praxe. ISBN 80-86851-34-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Předmět bude otevřen pouze za účasti minimálně 5 studentů.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů