Magisterský výzkum 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MAV1 zkouška 3 6 hodiny výuky týdně (45 minut), 21 až 36 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ, David MÍREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal LÁZŇOVSKÝ, David MÍREK

Obsah

Výuka probíhá na základě schváleného a obhájeného tématu magisterského výzkumu, kterým se posluchač ucházel o přijetí do magisterského studia. Jde zpravidla o teoretický výzkum specifické oblasti z oblasti produkování, managementu či administrování umělecké činnost. Základem je výzkumná práce studenta pod vedením odborníka z řad pedagogického sboru katedry. Výsledky svého uměleckého / výzkumného/ vývojového úkolu obhajuje student po prvním semestru prostřednictvím prezentace průběžného postupu práce, na konci druhého semestru pak v rámci prezentace výsledků výzkumu.

Výsledky učení

Cílem předmětu je rozvíjet u studentů přenositelné znalosti a schopnosti jako jsou strukturované myšlení, využití metod vědecké práce nebo samostatné uvažování. Zároveň student pod vedením odborného tutora získá hluboký vhled do jedné z oblastíí v rámcii oboru produkce a managementu umění, kterou si sám zvolí.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Metodologie:

Základní odborná literatura:

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

Konkrétní zdroje individuálně doporučí garant jednotlivého projektu z řad pedagogů specializace.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace magisterského výzkumu s určeným pedagogem, aktivní účast na společných seminářích (alespoň z 60 %) a aktivní účast na celém programu prezentací MA projektů.

Po prvním semestru proběhnou v termínu stanoveném katedrou povinné interní prezentace před komisí pedagogů katedry dle následujících kritérií:

NEJPOZDĚJI JEDEN TÝDEN PŘED termínem prvního dne prezentací studenti nahrají v elektronické formě na síťové úložiště PRŮBĚŽNOU ZPRÁVU projektu vyhovující následujícímu zadání:

Rozsah: 5-7 normostran souvislého odborného textu + přílohy.

Doporučená struktura:

  1. Stanovení výzkumného úkolu (cíl projektu, ohraničení, zdůvodnění).
  2. Plán projektu (etapizace, metody).
  3. Komentovaný (recenzovaný) výběr literatury, včetně webových odkazů.
  4. Popis a výsledky realizovaných etap výzkumu.

Preferuje se sloučení odevzdávaného materiálu včetně příloh do jednoho dokumentu ve formátu PDF, maximálně ale do dvou dokumentů (1 - zpráva, 2 - kompletní přílohy).

Závěrečné hodnocení provádí komise složená z interních pedagogů KP, která studentovi udělí známku na základě následujících kritérií (% = váha kritéria):

Jelikož se jedná o hlavní předmět, podle studijního řádu AMU zkoušku NELZE OPAKOVAT.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
11.10.2022 16:00–17:30 Kancelář tajemnice katedry
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
01.11.2022 16:00–17:30 Kancelář tajemnice katedry
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
29.11.2022 16:00–17:30 Kancelář tajemnice katedry
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů