Manažerská praxe

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MPX Z 2 50 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 10 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznámí s náplní a metodami práce stínovaného manažera a s chodem relevantní profesionální organizace. Student se naučí aplikovat získané teoretické poznatky v praxi a dokáže srovnat pracovní prostředí obdobných organizací. Zvýší se kompetence studenta v organizování divadelní činnosti (samostatné rozhodování, odpovědnost, sebereflexe).

Forma studia

Praktická realizace, supervize, průběžné konzultace.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Obsahem stáže je stínování pracovníka na vedoucí pozici v dané organizaci, případně koordinovaná a pravidelně monitorovaná samostatná činnost pod supervizí odpovědného vedoucího zaměstnance organizace, jejíž náplní je organizace a produkce aktivit, eventů nebo projektů hostící organizace, případně ekonomická, marketingová nebo právní agenda.

Doporučená nebo povinná literatura

Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B.: Projektový management podle IPMA, 2. vydání, Grada Publishing, 2012

Plamínek, J.: Týmová spolupráce a hodnocení lidí, Grada Publishing, 2009

Plamínek, J.: Vedení porad, Grada Publishing, 2007

Plamínek, J.: Řešení problémů a rozhodování, Grada Publishing, 2008

Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak : kapitoly k tématu realizace divadla, Praha : Pražská scéna, 2004

Gregorini, Bedřich Další autor: Gregorini, Jindřich, Srstka, Jiří : Základy divadelní činnosti Praha : Akademie múzických umění, 2007

Vítek, Svetozar, Řízení a organizace divadla Praha : Stát. pedag. nakl., 1986

Byrnes, William J.: Management and the Arts, Elsevier - Focal press, 2003

CELENTANO, Suzanne Carmack, MARSHALL, Kevin, Theatre management: a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages; Studio City Players press, 1998

CONTE, David M., LANGLEY, Stephen, Theatre management : producing and managing the performing arts, Hollywood EntertainmentPro, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět tvoří konzultovaná a vyhodnocovaná praktická pracovní stáž studentů KP v některé ze smluvně vázaných tuzemských institucích. Student absolvuje pracovní stáž rozsahem a obsahem definovanou vzájemnou dohodou vysílající a přijímací organizace v rozsahu 50 hodin. Do 10 pracovních dní po ukončení stáže student odevzdá písemnou reflexi absolvované stáže (min. 2 normostrany), kde shrne její přínosy (nové dovednosti, znalosti, zkušenosti a jejich předpokládanou aplikaci do praxe studenta) i případné nedostatky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů