Producentský ateliér 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PAE2 zápočet 4 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

David MÍREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KAŠPAR, David MÍREK, Jiří SULŽENKO

Obsah

Student je veden ke schopnosti formulace konceptu uměleckého projektu, k vlastnímu návrhu a tvorbě producentského záměru (business case v oblasti živého umění) pro konkrétní projekt, event, případně i umělecký provoz pod odborným vedením a garancí (včetně konzultací) stálého či externího pedagoga katedry. Výchozím tématem praktického projektu studenta, na kterém aplikuje postupy z teoretických předmětů je subjekt jeho producentského záměru předloženého v rámci přijímacího řízení.

V případě vyčerpání tématu student navrhne nové téma a vedení ateliéru ho schválí nebo změní a studentovi zadá. Praktický projekt se může zaměřit i na konkrétní specifika uměleckých projektů (proveditelnost, divácká poptávka, fundraisingová strategie daného projektu).

Semináře ateliéru probíhají pravidelně za účasti všech pedagogů ateliéru i studentů. Na těchto dílnách dochází k prezentaci metody a postupu práce na projektu a vzájemné kvalifikované oponentuře. Vedle toho probíhají individuální konzultace garanta projektu s autorem. Předpokládá se i využití dosavadní praxe a participace studenta na profesionálních divadelních aktivitách

Výsledky učení

Hlavní předmět specializace Producentství umožní reflektovat aplikaci teoretického základu z odborných předmětů (vztahujících se nejen k producentství) na konceptu přípravy vlastních producentských záměrů a vlastní školní i mimoškolní praxe. Studenti specializace Producentství si ověří principy kreativní tvorby uměleckých koncepcí zejména v oblasti nezávislých projektů v sektoru performing arts. Předmět tedy rozvine schopnost studenta koncepčně uvažovat, analyzovat proveditelnost uměleckého projektu, zvládnout evaluační techniky a metodiky až po praktický management divadelních projektů a provozů. To vše v široké škále specifiky divadelních aktivit. Projekt může být tematizován udržitelností produktu, jeho ekonomikou, jeho rozvojem až po případný export.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

YEOMAN, Ian. Festival and Events Management: An International Arts and Culture Perspective. London: Routledge, c2004.

KURZ, Sibylle. Pitch it!. V Praze: Akademie múzických umění, 2013. ISBN 978-80-7331-284-8.

POWELL, Chris. How to organise successful events - a practical step-by-step guide to planning successful public events. London: Amazon Digital Services LC, 2012.

ADORNO, Theodor W.: Schéma masové kultury, OIKOYMENH, Praha, 2009

ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER Max: Dialektika osvícenství, OIKOYMENH, Praha, 2009

ARENDTOVÁ, Hannah: Krize kultury, Mladá fronta, Praha, 1994

BENJAMIN, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in Výbor z díla I, Literárněvědné studie, OIKOYMENH, Praha, 2009

HABERMAS, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha, 2000

NÜNNING, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury, Host, Brno, 2008

CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7

DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.

NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3

Nekolný, Bohumil a kol.: Kontext provozování divadla v ČR, NAMU, 2018, ISBN 8073315017

Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.

Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.

Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.

Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.

Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.

Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.

Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

Na konci semestru student odevzdá seminární práci popisující samostatnou práci na zadaném praktickém tématu, kterým může být analýza nebo audit systému managementu kulturní organizace nebo jeho specifické části. Seminární práce má rozsah 5-10 normostran.

V rámci veřejných magisterských prezentací student zároveň své výsledky prezentuje plénu pedagogů a studentů, případně hostů z řad odborné veřejnosti. Prezentace proběhne s využitím prezentační techniky a má rozsah 10-15 minut.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů