Divadlo a jiná média - Film

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DMF zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Pavel JANOUŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK

Obsah

Cílem předmětu je prohloubit studentovu znalost možných vztahů mezi divadlem a filmem tak, jak se tyto vyvíjely od objevu tohoto novodobého média a jakou podobu mají dnes. Úvodní část kurzu bude věnována problematice historické. Formou přednášky budou studentům na českém materiálu představeny kontakty mezi divadlem a filmem a jejich vliv na poetiku obou těchto druhů audiovizuálního umění, ať již jde o vzájemnou inspiraci, nebo o tendence diferenciační. Těžiště kurzu následně budou tvořit analýzy studenty zvolených konkrétních případů užití divadelní inspirace ve filmu, anebo naopak způsobů převedení filmu do formy uveditelné na divadelním jevišti. Prezentace těchto analýz a jejich vzájemná konfrontace umožní rozkrývat škálu možných přístupů k problematice a jejich dobovou a tvůrčí proměnlivost. Reflektován však bude také vztah umělecké poetiky a technických limitů (např. černobílého, barevného, němého a mluveného filmu), jakož i vliv, který na recepci audiovizuálního díla má zásadní proměna komunikačních rámců, daná možností je šířit prostřednictvím televize či webové sítě.

TEMATICKÉ OKRUHY:

Výsledky učení

Student porozumí historickým proměnám vztahu divadla a filmu a jejich vzájemnému ovlivňování a dokáže je vysvětlit.

Student dokáže provést analýzu konkrétního případu zfilmování dramatu či divadelní inscenace, případně převodu filmové předlohy na divadelní jeviště.

Student je schopen popsat rozdíly mezi divadelními a filmovými výrazovými prostředky a zhodnotit jejich účelnost a efekt.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná:

Doporučená:

Hodnoticí metody a kritéria

K ústní zkoušce budou připuštěni studenti a studentky, kteří a které splní požadavky na docházku (80 %), přednesou na hodině referát a napíší písemnou práci s minimálním rozsahem 10 000 –12 000 znaků korespondující s aktuálním tématem semináře. Základem výsledné známky je kvalita písemné práce (75 %) a schopnost ji při ústním pohovoru adekvátně prezentovat a obhájit (25 %).

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S410
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
JANOUŠEK P.
15:00–16:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:00–16:30 Pavel JANOUŠEK Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů