Divadlo a jiná média - Literatura

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207DML zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel JANOUŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK

Obsah

Cílem předmětu je prohloubit studentovu znalost možných vztahů mezi literaturou a divadlem, konkrétně mezi texty literárními a divadelními, to s ohledem na jejich inscenování. Úvodní část kurzu bude věnována problematice historické neboli dějinné proměnlivosti textového projektování divadelní inscenace. Formou přednášky bude studentům vysvětlen proces literarizace divadelních textů, který vedl ke vzniku dramatu jako specifického literárního druhu a k jeho dominanci v divadle, ale také, a především, následné rozvolňování této dominance v posledním století, kdy se běžnou součástí inscenační praxe postupně stávají také tzv. dramatizace. Těžiště kurzu pak budou tvořit analýzy studenty zvolených konkrétních dramatizací, které ve vzájemné konfrontaci rozkryjí škálu možných přístupu k divadelní transformaci prózy a poezie, tedy k inscenování textů původně neurčených pro jeviště.

TEMATICKÉ OKRUHY:

Výsledky učení

Student porozumí historickým proměnám vztahu divadla a literatury, jejich prostupování i jejich vzájemnému sebevymezování jako projevu druhové odlišnosti.

Student dokáže provést důkladnou analýzu konkrétního případu dramatizace literárního díla a jeho užití v divadle.

Student je schopen vysvětlit rozdíly mezi principy narace v divadle a v literatuře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná:

Doporučená:

Hodnoticí metody a kritéria

K ústní zkoušce budou připuštěni studenti a studentky, kteří a které splní požadavky na docházku (80 %), přednesou na hodině referát a napíší písemnou práci v minimálním rozsahu 10 000 – 12 000 znaků korespondující s aktuálním tématem semináře. Základem výsledné známky je kvalita písemné práce (75 %) a schopnost ji při ústním pohovoru adekvátně prezentovat a obhájit (25 %).

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů