Osobnosti divadelní kritiky

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207ODK0 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Pavel JANOUŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel JANOUŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Kurz je věnován českému myšlení o divadle od 19. století do současnosti, tak jak se projevuje v rámci bezprostřední kritické reflexe jednotlivých inscenací i v divadelně kritických koncepcích a vizích. Jeho úvod bude tvořit základní seznámení se s rolí a funkcí umělecké kritiky v novodobé společnosti a formami její komunikace s aktivními tvůrci. Následně pak studenti budou číst a interpretovat texty nejvýraznějších kritických osobností, spoluurčujících proměny českého divadla, a to od hloubi devatenáctého století (J. K. Chmelenský, K. Havlíček Borovský, J. Neruda) přes nástup moderny (F. X. Šalda) až po jednotlivé fáze kulturního života ve století dvacátém (J. Vodák, V. Tille, M. Rutte, J. Kodíček, K. Čapek, M. Brod, J. Fučík, J. Kopecký, J. Träger, J. Grossman, J. Hájek, M. Lukeš, S. Machonin ad.). Na tento historický základ pak naváží semináře věnované kritice současné, jejichž náplň bude utvářena ve spolupráci se studenty, kterým připadne úkol pokusit se z masy publikujících vyzvednout ty divadelní kritiky, jejichž texty a názory oni sami dnes považují za zajímavé a inspirativní, a také svůj výběr náležitě hájit.

Tematické okruhy:

  1. Umělecká kritika jako sociální fenomén a její vliv na divadlo.
  2. Divadelní kritika 19. století.
  3. Proměna ideálu s nástupem moderny.
  4. Hledání řádu: střet nastupující avantgardy s tradičnějšími podobami divadla v průběhu první republiky a za protektorátu.
  5. Divadelní kritika období budování komunismu a její následné proměny.
  6. Současné podoby divadelní kritiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Další četba je dána studentovým individuálním výběrem určitého divadelního kritika (viz literatura níže):

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška sestávající jednak z ověření rámcového osvojení problematiky v rozsahu, v němž byla probírána (40 %), a dále pak z prověření schopnosti podrobně představit 2-3 vybrané reprezentativní texty (40 %); dále pak 80% docházka a aktivní účast na hodině včetně plnění průběžných zadání (20 %).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů