Teorie divadla I. 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207TID2 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lukáš BRYCHTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav ETLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Teorie divadla I. 1.

Obsah kurzu

Přednáškový a seminární cyklus Teorie divadla je profilovým předmětem bakalářského stupně výuky teorie divadla. Studenti se seznámí s elementárními teatrologickými pojmy užívanými v české divadelní vědě a také s vymezením těchto pojmů v souvislostech obecné teorie umění, estetiky a teorie ostatních uměleckých druhů.

Cíl předmětu:

Studenti se během přednáškového cyklu v letním semestru seznámí se strukturálně-sémiotickými východisky české teorie divadla.

Osnova předmětu:

Obsahová náplň přednášek vychází i v letním semestru především z tradice české strukturálně-sémiotické školy. Přednášky se věnují vzniku české strukturálně-sémiotické školy v šedesátých letech 20. století s důrazem na srovnání peirceovské sémiotiky a saussurovské sémiologie. Studenti jsou seznámení s divadelními komponenty a rozšiřují si dosavadní poznatky o vliv tzv. Druhé divadelní reformy na divadelní teorii.

Tematické okruhy:

  1. Peirceovská sémiotika (typy znaků: ikon, index, symbol). Nově formulovaný pojem divadelního jazyka v divadelní teorii jako kombinace výše zmíněných znaků a tzv. symptomů (příznaků). Komplexní synchronní výklad této problematiky.
  2. Tzv. sémiotika „prvního dechu“. Navázání na impulzy peirceovské sémiotiky. Divadlo chápané jako systém znaků. V prostředí frankofonních zemí divadelní jazyk definován jako kombinace saussurovské sémiologie (signifiant/signifié) a peirceovského systému. (U. Eco, R. Barthes, T. Kowzan, u nás B. Jičínský)
  3. Vliv tzv. Druhé divadelní reformy na divadelní teorii. Myšlení o divadle se rozšiřuje o řadu dalších aspektů. Antropologie, komunitní prvky, studium a prozkoumáním nových možností divadelního jazyka (u nás vznik divadel studiového typu). Hledání nové funkce divadla, improvizace, náhoda (v teoretické reflexi: Brook, Barba a další, v Čechách: Hořínek, Kovalčuk).
  4. Základní komponenty divadla. Rozlišení komponentů divadelní tvorby (oblast vytváření divadelního artefaktu) a divadelního aktu (divadelního představení jako živé události, tj. estetického objektu). Zevrubný výklad této problematiky.
  5. Vznik české strukturálně-sémiotické školy. Syntéza podnětů Zichovy Estetiky dramatického umění a jejího pojmoslovného aparátu a teoretických východisek československého meziválečného strukturalismu.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura (průběžně v celém cyklu Teorie I.-III.):

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů